Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo ngân lưu

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baùo caùo ngaân löu
(CFS: Cash Flows Statement)

Chaøo möøng caùc baïn ñeán vôùi
theá giôùi cuûa tieàn teä !

Khaùi quaùt noäi dung
caùc baùo caùo taøi chính
– Baûng caân ñoái keá toaùn :

TAØI SAÛN = NÔÏ PHAÛI TRAÛ + VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

– Baùo caùo thu nhaäp :

DOANH THU - CHI PHÍ = LÔÏI NHUAÄN

– Baùo caùo ngaân löu :

DOØNG THU TIEÀN - DOØNG CHI TIEÀN = DOØNG TIEÀN ROØNG

Jul 21, 2014

Baûng caân ñoái keá toaùn
Baùo caùo
thu nhaäp

Baùo caùo ngaân löu

Baûng caân ñoái keá toaùn
(Ngaøy 31/12)

1999

2000ø

NÔÏ PHAÛI TRAÛ +
VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

1999ø

2000ø

Tieàn maët
Khoaûn seõ thu
Haøng toàn kho
Taøi saûn coá ñònh (roøng)

200
100
220
920

2
458
550
850

Vay ngaân haøng
Khoaûn phaûi traû
Voán chuû sôû höõu
Lôïi nhuaän giöõ laïi

250
152
800
238

130
140
995
595

Trong ñoù,
- Nguyeân gía (*)
- Khaáu hao (tích luõy)

1000
(80)

970
(120)

1440

1860

Nôï phaûi traû +
Voán chuû sôû höõu

1440

1860

TAØI SAÛN

Toång coäng
Taøi saûn

(*)Thanh lyù Taøi saûn coá ñònh coù nguyeân giaù: 30, ñaõ khaáu hao: 10, gía baùn: 20)

Jul 21, 2014

4

Baùo caùo thu nhaäp
KHOÛAN MUÏC

1999

2000 Taêng tröôûng

Doanh thu
Giaù voán haøng baùn (COGS)
Laõi goäp
Chi phí kinh doanh
Chi phí khaáu hao
Lôïi nhuaän tröôùc thueá & laõi
Laõi vay
Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Thueá thu nhaäp (32%)
Lôïi nhuaän sau thueá
Chia coå töùc
Lôïi nhuaän giöõ laïi

7000
5800
1200
800
50
350
0
350
112
238
0
238

7500
6100
1400
825
50
525
0
525
168
357
0
357

Jul 21, 2014

7,14%

50%

5

Nhöôïc ñieåm cuûa Baûng caân ñoái
• Söï khaùc nhau giöõa Giaù trò soå
saùch (Book value) so vôùi:
• - Giaù trò thanh lyù
(Liquidation value)
• - Giaù trò thò tröôøng
(Market value)
• - Giaù trò beân trong
(Intrinsic value)
Jul 21, 2014

6

Moät ví duï - Coâng ty REE
– Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh: 15 trieäu coå phieáu.
 Theo baùo caùo taøi chính (Baûng caân ñoái keá toaùn) ngaøy 30/9/2001, Voán
chuû sôû höõu treân soå saùch nhö sau:

•
•
•
•

+Voán goùp (meänh giaù 10.000 ñoàng): 150.000.000.000
+Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
: 45.066.948.640
+Caùc quyõ xí nghieäp
: 30.983.168.429
Voán chuû sôû höõu theo soå saùch:
226.050.117.069
 Giaù coå phieáu REE trong ngaøy giao dòch 1/10/2001 laø: 33.1 ngaøn ñoàng;

• Voán chuû sôû höõu theo giaù thò tröôøng: 496.500.000.000
•

(= 15.000.000 coå phieáu x 33.1 ngaøn ñoàng)

• Tæ leä Giaù trò thò tröôøng so vôùi Giaù trò soå saùch: 2,2 laàn

Jul 21, 2014

7

Dieãn bieán giaù thò tröôøng REE
(töø 11/9 ñeán 1/10 naêm 2001)

Ngaøy

Löôïn g giao dòch

Giaù

41

14-Sep-...
Baùo caùo ngaân löu
(CFS: Cash Flows Statement)
Chaøo möøng caùc baïn ñeán vôùi
theá giôùi cuûa tieàn teä !
Báo cáo ngân lưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo ngân lưu - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo ngân lưu 9 10 411