Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nghề nghiệp

Được đăng lên bởi BichHuong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển xã hội loài người.
Để thực hiện nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao, cần phải định hướng quá trình sản
xuất và tổ chức thực hiện theo những hướng đã định.Vì vậy, xuất hiện nhu cầu tất
yếu thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
Như vậy, sự cần thiết phải có giám đốc và quản lý quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh không phải chỉ là nhu cầu mới được phát sinh gần đây mà thực ra
đã phát sinh rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại trong các hình thức kinh tế
xã hội khác nhau. Xã hội loài người càng phát triển thì mức độ quan tâm của con
người đến hoạt động sản xuất kinh doanh càng tăng, nghĩa là càng cần thiết phải
tăng cường quản lý sản xuất.
Hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế. Dặc biệt sau sự
kiện nước ta gia nhập WTO (07/11/2006) trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức
này đó vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta. Cạnh tranh
là điều tất yếu xảy ra, đối thủ và phạm vi cạnh tranh đã vượt ra khỏi biên giới của
một quốc gia. Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay tất cả các thành phần kinh
tế đều bình đẳng có điều kiện cùng nhau phát triển. Vì vậy, yêu cầu các doanh
nghiệp phải có hệ thống quản lý hợp lý để tồn tại và phát triển, nhận thức đúng đắn
vị trí, vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý.
Em là sinh viên chuyên ngành kế toán – khoa kinh tế trường CĐN Cơ điện
Hà nội. Để gắn lý luận với thực tiễn nhà trường đã có kế hoạch cho sinh viên đi
thực tập tại các Doanh nghiệp, đây là điều kiện tốt để sinh viên áp dụng những
kiến thức đã được nhà trường trang bị đồng thời cũng có điều kiện so sánh giữa lý
thuyết và thực tế.
Trong thời gian thực tập tại phòng kế toán Công ty TNHH Một thành viên
Đầu tư xây dựng và phát triển Hợp Phát được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện
của các phòng ban trong công ty và nhất là phòng kế toán đã giúp đỡ em trong quá

1

trình tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt là công tác hạch toán
kế toán trong công ty.
Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tại công ty đây là môi trường còn mới
đối với sinh viên vừa rời ghế nhà trường và do hạn chế về kiến thức và kinh
nghiệm nên chắc rằng báo cáo của em còn nhiều thiếu sót chưa đầy đủ. Vậy em rất
mong được sự quan tâm đóng góp của công ty và các thầy cô giáo, đặc biệt là giáo
viên hướng dẫn Nguyễn Thế Hoàn để báo cáo thực tập của em được hoàn thiện
hơn.
Trong báo cáo thực tập này em có nêu ra những quan sát về ...
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Sản xuất ra của cải vật chất cơ sở tồn tại và phát triển hội loài người.
Để thực hiện nhịp nhàng đạt hiệu qu cao, cần phải định hướng quá trình sản
xuất tchức thực hiện theo những hướng đã đnh.Vì vậy, xuất hiện nhu cầu tất
yếu thực hiện chức năng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
Như vậy, sự cần thiết phải có giám đốc quản quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh không phải chỉ là nhu cầu mới được phát sinh gần đây mà thực ra
đã phát sinh rất sớm trong lịch snhân loại và tồn tại trong các nh thức kinh tế
hội khác nhau. Xã hội loài người càng phát triển thì mức đquan tâm của con
người đến hoạt động sản xuất kinh doanh càng tăng, nghĩa càng cần thiết phải
tăng cường quản lý sản xuất.
Hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế. Dặc biệt sau sự
kiện nước ta gia nhập WTO (07/11/2006) trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức
này đó vừa cơ hội vừa thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta. Cạnh tranh
điều tất yếu xảy ra, đối thủ phạm vi cạnh tranh đã vượt ra khỏi biên giới của
một quốc gia. Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay tất cả các thành phần kinh
tế đều bình đẳng điều kiện cùng nhau phát triển. vậy, yêu cầu các doanh
nghiệp phải có hệ thống quản lý hợp lý để tồn tại và phát triển, nhận thức đúng đắn
vị trí, vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý.
Em sinh viên chuyên ngành kế toán khoa kinh tế trường CĐN điện
nội. Để gắn luận với thực tiễn nhà trường đã kế hoạch cho sinh viên đi
thực tập tại c Doanh nghiệp, đây điều kiện tốt để sinh viên áp dụng những
kiến thức đã được nhà trường trang bị đồng thời cũng điều kiện so sánh giữa
thuyết và thực tế.
Trong thời gian thực tập tại phòng kế toán Công ty TNHH Một thành viên
Đầu tư xây dựng và phát triển Hợp Phát được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện
của các phòng ban trong công ty và nhất là phòng kế toán đã giúp đỡ em trong quá
1
Báo cáo nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nghề nghiệp - Người đăng: BichHuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo nghề nghiệp 9 10 484