Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nhiệm vụ

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 5227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA WTO
LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Triển khai nhiệm vụ thực hiện các cam kết của Việt Nam
với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong lĩnh vực thương mại điện tử

Hà Nội, tháng 10 năm 2008

TỔNG QUAN
Thương mại điện tử và Internet
Thương mại điện tử đã hình thành từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước với
việc trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp lớn trên các mạng riêng.1 Tiếp đó,
mạng Internet hình thành vào cuối thập kỷ 80 tại Hoa Kỳ và tới năm 1995 được chính
thức công nhận là mạng toàn cầu. Số người sử dụng Internet trên toàn thế giới tăng lên
nhanh chóng: năm 1994 là 3 triệu, năm 1996 là 67 triệu và năm 1998 đã là 100 triệu.2
Lĩnh vực kinh doanh và thương mại đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiềm tàng
của Internet. Một mặt, Internet là môi trường tuyệt vời để tiến hành các hoạt động
thương mại. Mặt khác, chính các hoạt động thương mại đã góp phần quan trọng vào sự
phát triển cực kỳ mau lẹ của Internet.3 Thương mại điện tử dựa trên nền tảng công
nghệ Internet đã trở thành Con - đường - tơ - lụa - mới của thời đại kinh tế tri thức.
Hoạt động của một số tổ chức quốc tế liên quan tới thương mại điện tử
Chỉ một thời gian ngắn sau khi Internet ra đời và được ứng dụng trong việc trao
đổi dữ liệu thương mại, người ta đã nhận thấy hệ thống pháp luật quốc tế về thương
mại tỏ ra không phù hợp với môi trường kinh doanh mới. Internet xoá nhoà các biên
giới quốc gia, rút ngắn thời gian giao dịch tới mức gần như tức thời và có thể cung cấp
nhiều dịch vụ theo thời gian thực, rất khó phát hiện người gửi thông tin trong khi
thông tin lại có thể sao chép và phát tán cực kỳ dễ dàng, v.v... Nhiều tổ chức liên quan
tới thương mại ngay lập tức nhận ra sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định
quốc tế về thương mại trong môi trường mới.
Nhiều tổ chức thuộc Liên Hợp quốc đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu, phổ
biến các lợi ích và rủi ro, đề xuất các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy sự
phát triển của thương mại điện tử. Các tổ chức này cũng tiến hành đàm phán và xây
dựng các thoả thuận đa phương về thương mại điện tử. Chẳng hạn, Diễn đàn Liên Hợp
quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nghiên cứu và đề xuất các vấn đề phát
triển và đã có nhiều nghiên cứu có giá trị về thương mại điện tử, đồng thời hàng năm
xây dựng Báo cáo Thương mại điện tử toàn cầu. Uỷ ban Liên Hợp quốc về Luật
Thương mại quốc tế (UNCITRAL) xem xét các vấn đề pháp lý và ngay từ năm 19...
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA WTO
LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN T
Triển khai nhiệm vụ thực hiện các cam kết của Việt Nam
với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong lĩnh vực thương mại điện tử
Hà Nội, tháng 10 năm 2008
Báo cáo nhiệm vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nhiệm vụ - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Báo cáo nhiệm vụ 9 10 813