Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO NHÓM KINH TẾ VĨ MÔ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Nền kinh tế toàn cầu đang có sự biến động như khủng hoảng tài chính, nợ
công ở Mỹ và Châu Âu ít nhiều đều tác động đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
điều hành và quản lý cơ chế lãi suất được ngân hàng trung ương sử dụng như một
công cụ đắc lực để bình ổn nền kinh tế không chỉ ở Việt Nam mà hầu như ở tất cả
các nước trên thế giới.
Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế có sự tăng trưởng đáng kể từ năm
1982 cho đến nay. Vì thế, nền kinh tế này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các diễn
biến lãi suất. Đặc biệt kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước, chuyển sang nền kinh tế thị trường thì việc điều chỉnh cơ chế lãi
suất có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế vĩ mô. Lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến
việc ra quyết định kinh doanh và đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp, các định
chế tài chính, ngân hàng nhà nước và toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay, việc
dự đoán cũng như kiểm soát sự biến động của lãi suất là vô cùng khó khăn. Từ
chính sách đặt các khung giới hạn theo lãi suất trần, lãi suất sàn đến lãi suất thỏa
thuận và ngày càng tiến dần theo chiều hướng tự do hóa lãi suất.
Việc nghiên cứu lại những vấn đề về lãi suất, cơ chế lãi suất hiện đã thực sự
trở thành một trong những vấn đề cấp thiết hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam. Nó
giúp chúng ta đánh giá lại hệ quả xây dựng và điều hành một chính sách lãi suất ở
nước ta trong thời gian qua. Đồng thời, nó còn rất quan trọng đối với việc nâng cao
hiệu quả hoạt động của một hế thống thị trường tài chính ở Việt Nam, góp phần giải
quyết khó khăn về vốn, đảm bảo sự thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước. Do đó, nhóm chọn đề tài Lãi suất để phân tích và hiểu rõ thêm về
nó.
Bố cục gồm 3 phần chính:
- Chương I: Cơ sở lý thuyết
- Chương II: Thực trạng lãi suất
- Chương III: Giải pháp

Trang 1

Hình:
Lãi suất
Cung về
vốn

Ls cb
Cầu về vốn

Vốn
* Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập tài liệu có liên quan.
- Phương pháp tham khảo tài liệu sẵn có.

Trang 2

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Khái niệm lãi suất:
- Là tỉ lệ % giữa số tiền lãi trên số tiền vốn.
- Là giá cả của quyền sử dụng một đơn vị vốn trong một đơn vị thời gian
nhất định.
- Là giá cả của các khoản vay.
Lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của các chủ thể kinh tế:
• Tác động đến quyết định của cá nhân.
• Tác động đến quyết định của doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường lãi suất là một trong những biến số được theo
dõi một cách chặt chẽ nhất bởi nó quan hệ mật thiết đố...
MỞ ĐẦU
Nền kinh tế toàn cầu đang sự biến động như khủng hoảng tài chính, nợ
công M Châu Âu ít nhiều đều tác động đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
điều hành quản lý chế i suất được ngân hàng trung ương sử dụng như một
công cụ đắc lực để bình ổn nền kinh tế không chỉ Việt Nam hầu như tất c
các nước trên thế giới.
Nền kinh tế Việt Nam một nền kinh tế sự tăng trưởng đáng kể từ năm
1982 cho đến nay. thế, nền kinh tế y chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các diễn
biến lãi suất. Đặc biệt kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước, chuyển sang nền kinh tế thị trường thì việc điều chỉnh cơ chếi
suất có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế mô.i suất ảnh hưởng trực tiếp đến
việc ra quyết định kinh doanh đầu của c nhân, doanh nghiệp, các định
chế tài chính, ngân hàng nhà nước toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay, việc
dự đoán cũng như kiểm soát sự biến động của lãi suất cùng khó khăn. Từ
chính sách đặt các khung giới hạn theo lãi suất trần, lãi suất sàn đến i suất thỏa
thuận và ngày càng tiến dần theo chiều hướng tự do hóa lãi suất.
Việc nghiên cứu lại những vấn đề về lãi suất, chế lãi suất hiện đã thực sự
trở thành mt trong những vấn đề cấp thiết hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam. Nó
giúp chúng ta đánh giá lại hệ quả xây dựng điều hành một chính sách lãi suất
nước ta trong thời gian qua. Đồng thời, nó còn rất quan trọng đối với việc nâng cao
hiệu quả hoạt động của một hế thống thị trường tài chính ở Việt Nam, góp phần giải
quyết khó khăn về vốn, đảm bảo sự thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa hiện
đại a đất nước. Do đó, nhóm chn đtài Lãi suất để phân tíchhiểu rõ thêm về
nó.
Bố cục gồm 3 phần chính:
- Chương I: Cơ sở lý thuyết
- Chương II: Thực trạng lãi suất
- Chương III: Giải pháp
Trang 1
BÁO CÁO NHÓM KINH TẾ VĨ MÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO NHÓM KINH TẾ VĨ MÔ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO NHÓM KINH TẾ VĨ MÔ 9 10 539