Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO NHÓM - MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi Bao Cao: Qu¶n trÞ häc
Ch¬ng 5 Chøc n¨ng kiÓm tra
1

C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kiÓm tra
1.1. Kh¸i niÖm

Theo H.Fayol “trong kinh doanh, kiÓm tra lµ viÖc kiÓm chøng xem mäi viÖc cã thùc
hiÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®îc v¹ch ra vµ theo nh÷ng chØ thÞ, nh÷ng nguyªn t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh
hay kh«ng. Nã cã nhiÖm vô v¹ch ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ sai lÇm ®Ó söa ch÷a, ng¨n ngõa sù
vi ph¹m. Nã ®èi phã víi mäi sù , bao gåm sù vËt, con ngêi vµ hµnh ®éng”.
Víi t c¸ch mét chøc n¨ng qu¶n trÞ, kiÓm tra ®îc hiÓu lµ: “qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh thµnh qu¶
®¹t ®îc trªn thùc tÕ, so s¸nh nã víi nh÷ng tiªu chuÈn ®· x©y dùng; trªn c¬ së ®ã ph¸t hiÖn ra
sù sai lÖch vµ nguyªn nh©n cña sù sai lÖch ®ã; ®ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho mét ch¬ng
tr×nh hµnh ®éng nh»m kh¾c phôc sù sai lÖch ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc
tiªu ®· ®Þnh”.
1.2. B¶n chÊt cña kiÓm tra

- HÖ thèng ph¶n håi vÒ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng: Th«ng thêng, c¬ chÕ kiÓm tra trong
qu¶n trÞ ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c cña hÖ thèng ph¶n håi. Theo hÖ thèng nµy, c¸c nhµ
qu¶n trÞ tiÕn hµnh ®o lêng kÕt qu¶ thùc tÕ, so s¸nh c¸c kÕt qu¶ nµy víi c¸c tiªu chuÈn, x¸c ®Þnh
vµ ph©n tÝch c¸c sai lÖch. Sau ®ã, ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt, hä ph¶i ®a ra mét
ch¬ng tr×nh cho ho¹t ®éng ®iÒu chØnh vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nh»m ®i tíi kÕt qu¶ mong
muèn.
- KiÓm tra lµ hÖ thèng ph¶n håi dù b¸o: Ngîc l¹i víi hÖ thèng ph¶n håi vÒ kÕt qu¶ cña
c¸c ho¹t ®éng, hÖ thèng kiÓm tra dù b¸o sÏ gi¸m s¸t ngay ®Çu vµo cña hÖ thèng vµ qu¸ tr×nh
thùc hiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh xem nh÷ng ®Çu vµo vµ c¶ qu¸ tr×nh ®ã cã ®¶m b¶o cho hÖ thèng thùc
hiÖn kÕ ho¹ch hay kh«ng. NÕu kh«ng th× nh÷ng ®Çu vµo hoÆc qu¸ tr×nh trong hÖ thèng sÏ ®îc
thay ®æi ®Ó thu ®îc kÕt qu¶ mong muèn.
1.3 Vai trß cña kiÓm tra

KiÓm tra lµ nhu cÇu c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ. KiÓm tra
thÈm ®Þnh tÝnh ®óng sai cña ®êng lèi, chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n; tÝnh tèi u cña
c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ; tÝnh phï hîp cña c¸c ph¬ng ph¸p mµ c¸n bé qu¶n trÞ ®· vµ ®ang sö
dông ®Ó ®a doanh nghiÖp tiÕn tíi môc tiªu cña m×nh. Nh vËy:
- KiÓm tra nh»m ®¶m b¶o cho c¸c kÕ ho¹ch ®îc thùc hiÖn víi hiÖu qu¶ cao nhê viÖc
chñ ®éng ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai lÇm tríc khi chóng trë nªn nghiªm träng.
- KiÓm tra nh»m ®¶m b¶o thùc thi quyÒn lùc qu¶n trÞ cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o doanh
nghiÖp. Nhê kiÓm tra, c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ kiÓm so¸t ®îc nh÷ng yÕu tè sÏ ¶nh hëng ®Õn sù
thµnh c«ng cña doanh nghiÖp
- KiÓm tra gióp doanh nghiÖp theo s¸t vµ ®èi phã víi sù thay ®æi cña m«i trêng. Thay
®æi lµ...
Bµi Bao Cao: Qu¶n trÞ häc
Ch¬ng 5 Chøc n¨ng kiÓm tra
1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kiÓm tra
1.1. Kh¸i niÖm
Theo H.Fayol “trong kinh doanh, km tra viÖc kiÓm chøng xem mäi viÖc thùc
hiÖn theo ho¹ch ®· ®îc v¹ch ra theo nh÷ng chØ thÞ, nh÷ng nguyªn t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh
hay kh«ng. Nã cã nhiÖm v¹ch ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm sai lÇm ®Ó söa ch÷a, ng¨n ngõa sù
vi ph¹m. Nã ®èi phã víi mäi sù , bao gåm sù vËt, con ngêi vµ hµnh ®éng”.
Víi t c¸ch mét chøc n¨ng qu¶n trÞ, kiÓm tra ®îc hiÓu lµ: qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh thµnh qu¶
®¹t ®îc trªn thùc tÕ, so s¸nh víi nh÷ng tu chuÈn ®· x©y dùng; trªn ®ã ph¸t hiÖn ra
sai lÖch nguyªn nh©n cña sù sai lÖch ®ã; ®ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho mét ch¬ng
tr×nh hµnh ®éng nh»m kh¾c phôc sù sai lÖch ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc
tiªu ®· ®Þnh”.
1.2. B¶n chÊt cña kiÓm tra
- HÖ thèng ph¶n håi vÒ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng: Th«ng thêng, c¬ chÕ kiÓm tra trong
qu¶n trÞ ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c cña thèng ph¶n håi. Theo thèng nµy, c¸c nhµ
qu¶n trÞ tiÕn hµnh ®o lêng kÕt qu¶ thùc tÕ, so s¸nh c¸c kÕt qu¶ nµy víi c¸c tiªu chuÈn, x¸c ®Þnh
ph©n tÝch c¸c sai lÖch. Sau ®ã, ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt, ph¶i ®a ra mét
ch¬ng tr×nh cho ho¹t ®éng ®iÒu chØnh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nh»m ®i tíi t qu¶ mong
muèn.
- KiÓm trahÖ thèng ph¶n håib¸o: Ngîc l¹i víi hÖ thèng ph¶n håi vÒ kÕt qu¶ cña
c¸c ho¹t ®éng, thèng kiÓm tra b¸o gi¸m s¸t ngay ®Çu vµo cña thèng qu¸ tr×nh
thùc hiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh xem nh÷ng ®Çu vµo vµ c¶ qu¸ tr×nh ®ã cã ®¶m b¶o cho hÖ thèng thùc
hiÖn ho¹ch hay kh«ng. NÕu kh«ng th× nh÷ng ®Çu vµo hoÆc qu¸ tr×nh trong thèng®îc
thay ®æi ®Ó thu ®îc kÕt qu¶ mong muèn.
1.3 Vai trß cña kiÓm tra
KiÓm tra nhu cÇu b¶n nh»m hoµn thiÖn c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ. KiÓm tra
thÈm ®Þnh tÝnh ®óng sai cña ®êng lèi, chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n; tÝnh tèi u cña
cÊu chøc qu¶n trÞ; tÝnh phï hîp cña c¸c ph¬ng ph¸p c¸n qu¶n trÞ ®· ®ang sö
dông ®Ó ®a doanh nghiÖp tiÕn tíi môc tiªu cña m×nh. Nh vËy:
- KiÓm tra nh»m ®¶m b¶o cho c¸c ho¹ch ®îc thùc hiÖn víi hiÖu qu¶ cao nhê viÖc
chñ ®éng ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai lÇm tríc khi chóng trë nªn nghiªm träng.
- KiÓm tra nh»m ®¶m o thùc thi quyÒn lùc qu¶n trÞ cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o doanh
nghiÖp. Nhê km tra, c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ kiÓm so¸t ®îc nh÷ng yÕu tè sÏ ¶nh hëng ®Õn
thµnh c«ng cña doanh nghiÖp
- KiÓm tra gióp doanh nghiÖp theo s¸t ®èi phã víi thay ®æi cña m«i trêng. Thay
®æi thuéc tÝnh tÊt yÕu cña m«i trêng. Nhê kiÓm tra c¸c nhµ qu¶n trÞ n¾m ®îc bøc tranh
toµn c¶nh m«i trêng nh÷ng ph¶n øng thÝch hîp tríc c¸c vÊn ®Ò héi th«ng qua
viÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thay ®æi ®ang ¶nh hëng ®Õn s¶n phÈm dÞch cña
doanh nghiÖp.
BÁO CÁO NHÓM - MÔN QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO NHÓM - MÔN QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÁO CÁO NHÓM - MÔN QUẢN TRỊ HỌC 9 10 655