Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi tong-bich-tram
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

MỤC LỤC
Trang
1.

Mục lục

1

2.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2–4

3.

Báo cáo kiểm toán

5–6

4.

Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

5.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2010

6.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2010

12 – 13

7.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2010

14 – 37

7 – 10
11

1

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung trình bày Báo cáo của mình cùng với
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được kiểm toán
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba Công ty gồm: Công
ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Yên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – DakLak và Công ty Cổ phần Bia
Sài Gòn – Quy Nhơn.
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung chính thức đi vào hoạt động và kế thừa toàn bộ các quyền
lợi và nghĩa vụ của ba Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Yên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn
– DakLak và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quy Nhơn kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đã được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000233 ngày 26 tháng 9 năm 2008 và chính thức đi vào hoạt
động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008. Trong quá trình hoạt động, Công ty được Sở Kế hoạch – Đầu tư
tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 2009,
thay đổi lần 3 ngày 29 tháng 12 năm 2009.
Vốn điều lệ

: 298.466.480.000 VND

Trụ sở đăng ký hoạt động
Địa chỉ
: Khu Công nghiệp Phú Tài – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
Điện thoại
: (84.56) 6292 399 – 6292 569
Fax
: (84.56) 6254 167 – 6254 168
Website
: saigonmientrungsabeco.com.vn
Các đơn vị trực thuộc:
Tên đơn vị

Địa chỉ

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung
tại ĐakLak – Nhà máy Bia Sài Gòn – DakLak

Km 7, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An,
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung
tại Phú Yên – Nhà máy Bia Sài Gòn – Phú Yên

265 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy
Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Hoạt động chính của Công ty là: Kinh doanh, sản xuất các loại bia, r...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính - Người đăng: tong-bich-tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo tài chính 9 10 869