Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thanh tra tài chính

Được đăng lên bởi mntqkmhd-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG MN THƯỢNG QUẬN

Số:

/BC-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thượng Quận, ngày 23 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO
Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các khoản
thu góp của học sinh tại trường Mầm non Thượng Quận, huyện Kinh Môn
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ - TTr ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chánh
Thanh tra huyện Kinh Môn về Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân
sách Nhà nước cấp và các khoản thu góp của học sinh tại trường Mầm non Thượng
Quận.
Trường Mầm non Thượng Quận báo cáo việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí
ngân sách Nhà nước cấp và các khoản thu góp của học sinh tại trường từ năm học
2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012 như sau:
A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường Mầm non Thượng Quận là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý
về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng giáo dục và Đào tạo; quản lý về thanh quyết toán
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn. Trường có 02 điểm trường đặt tại
thôn La Xá và thôn Bãi Mạc xã Thượng Quận.
- Cơ cấu tổ chức: Trường Mầm non Thượng Quận hiện có Ban giám hiệu, 4 Tổ
chuyên môn. Trường có 01 chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Thượng Quận với số
lượng 09 đảng viên, 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành giáo dục huyện
với 29 Đoàn viên,
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên ( Tại thời điểm tháng 9 năm 2013) là 28
người, trong đó Ban giám hiệu 3 người, giáo viên 24 người, nhân viên 1 người. Ngoài
ra nhà trường còn hợp đồng 01 nhân viên vụ việc làm nhiệm vụ nuôi dưỡng và 01
nhân viên bảo vệ

1

Tổng số học sinh ( Tại thời điểm tháng 9 năm 2013) là 409 cháu; tổng số lớp
nhóm là 13, được phân thành 04 nhóm trẻ với 98 cháu và 9 lớp mẫu giáo với 311
cháu.
- Một số thành tích đạt được: Trong nhiều năm liền trường luôn đạt danh hiệu
Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể Lao động xuất sắc. được tặng giấy khen của
UBND tỉnh, huyện, Công đoàn các cấp. Năm học 2012 - 2013 trường được công nhận
trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Về cá nhân: Hàng năm trường có từ 60 - 70% CBGV đạt các danh hiệu CSTĐ
cơ sở, LĐTT; có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trường có 2 điểm trường với tổng diện tích là
6.940 m2 ; bình quân 18.4m2/ trẻ, khuôn viên riêng biệt.
- Điểm trường khu trung tâm có diện tích 5.920 m2 được xây dựng mới,
khuôn viên khang trang, có nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, khu nhà Hiệu bộ 2 tầng
10 phòng gồm các phòng làm việc của BGH, các phòng chức năng và một phòng
giá...
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG MN THƯỢNG QUẬN
Số: /BC-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thượng Quận, ngày 23 tháng 9 năm 2013
BÁO CÁO
Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các khoản
thu góp của học sinh tại trường Mầm non Thượng Quận, huyện Kinh Môn
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ - TTr ngày 17 tháng 9 m 2013 của Chánh
Thanh tra huyện Kinh Môn về Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân
sách Nhà nước cấp c khoản thu góp của học sinh tại trường Mầm non Thượng
Quận.
Trường Mầm non Thượng Quận báo cáo việc quản lý, sử dụng nguồn kinh p
ngân ch Nhà nước cấp và c khoản thu góp của học sinh tại trường từ năm học
2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012 như sau:
A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường Mầm non Thượng Quận đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản
về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng giáo dục và Đào tạo; quản lý về thanh quyết toán
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kinh Môn. Trường 02 điểm trường đặt tại
thôn La Xá và thôn Bãi Mạc xã Thượng Quận.
- cấu tổ chức: Trường Mầm non Thượng Quận hiện Ban giám hiệu, 4 Tổ
chuyên môn. Trường 01 chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Thượng Quận với s
lượng 09 đảng viên, 01 Công đoànsở trực thuộc Công đoàn Ngành giáo dục huyện
với 29 Đoàn viên,
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên ( Tại thời điểm tháng 9 năm 2013) 28
người, trong đó Ban giám hiệu 3 người, giáo viên 24 người, nhân viên 1 người. Ngoài
ra nhà trường còn hợp đồng 01 nhân viên vụ việc làm nhiệm vụ nuôi dưỡng và 01
nhân viên bảo vệ
1
Báo cáo thanh tra tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thanh tra tài chính - Người đăng: mntqkmhd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo thanh tra tài chính 9 10 969