Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thu nhập

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÙO CAÙO THU NHAÄP

1

NHÖÕNG CAÂU HOÛI VEÀ BAÙO CAÙO THU NHAÄP
1. Keá toaùn tieàn maët vaø keá toaùn theo phaùt sinh?
2. Cô sôû lyù thuyeát ñeå xaùc ñònh doanh thu vaø chi phí?
3. Phaân nhoùm doanh thu vaø chi phí?
4. Lieân keát baùo caùo lôïi nhuaän vaø baûng caân ñoái?
5. Qui trình caên baûn: baùo caùo ñöôïc laäp nhö theá naøo?

2

PHAÀN 1 :
NGUYEÂN LYÙ CUÛA BAÙO CAÙO THU NHAÄP

3

CHU KYØ KINH DOANH

Mua haøng

Haøng
trong kho

Baùn haøng

Khoaûn
phaûi thu

Tieàn
maët

Thu tieàn
4

KYØ KEÁ TOAÙN
• Caàn phaûi coù nhöõng khoaûng thôøi gian coù ñoä daøi ñoàng
nhaát ñeå ño löôøng keát quaû kinh doanh
• Khoâng nhaát thieát truøng vôùi chu kyø kinh doanh
• Khoâng nhaát thieát truøng vôùi nieân lòch
• Thöôøng tính theo naêm taøi khoùa
• Coù theå tính theo thaùng hay quyù

5

KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (Cash Accounting)
• Doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc thu tieàn maët, chi phí
ñöôïc ghi nhaän khi coâng ty thöïc chi tieàn maët.
Ví duï: Coâng ty Allen trong thaùng 1:
– Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000
– Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm
– Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000
– Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng
– Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm
– Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000
– Traû löông $5,000

6

KEÁ TOAÙN THEO TIEÀN MAËT (tieáp)
–Voán goùp cuûa chuû sôû höõu $20,000
–Vay $12,000 vôùi laõi suaát 12%/naêm
–Mua haøng $40,000 traû tieàn maët $26,000
–Traû tieàn thueâ nhaø $4,000 cho hai thaùng
–Traû tieàn baûo hieåm $2,400 cho caû naêm
–Baùn haøng $50,000 (giaù voán $32,000), thu tieàn maët $34,000
–Traû löông $5,000

Tieàn maët thu töø khaùch haøng………………
Tröø caùc chi phí tieàn maët:
Mua haøng…………………………………………………… $26,000
Traû löông……………………………………………………… 5,000
Thueâ nhaø……………………………………………………… 4,000
Baûo hieåm……………………………………………………… 2,400
Coäng caùc khoaûn chi tieàn maët……………………
Chi vöôït thu………………………………………………………………

$34,000

37,400
(3,400)
7

HAI NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT
1. Khoâng lieân keát doanh thu vôùi caùc chi phí ñeå taïo ra doanh thu
 Tieàn thueâ nhaø vaø tieàn baûo hieåm?
 Tieàn mua haøng?
2. Thöôøng laøm cho doanh thu bò ghi nhaän chaäm laïi
 Mua haøng veà kho
Coâng ñoaïn quan
 Thuyeát phuïc khaùch haøng
troïng nhaát
 Giao haøng hay thöïc hieän dòch vuï
 Thu tieàn töø khaùch haøng
Thôøi ñieåm ghi
 Chôø ñeán khi heát haïn baûo haønh
nhaän doanh thu
8

KEÁ TOAÙN THÖÏC TEÁ PHAÙT SINH (Accrual Accounting)
• Ñònh nghóa doanh thu:
– Khoaûn taêng cuûa voán CSH...
Jul 21, 2014
1
BAÙO CAÙO THU NHAÄP
Báo cáo thu nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thu nhập - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo thu nhập 9 10 782