Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành nghề nghiệp về kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi tuthithungan
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

GVHD:THIỀU THỊ TÂM

MỤC LỤC
Chương 1:tổng quan về công ty cổ phần sơn và chống thấm Viêt
Nhật
1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần sơn và chống thấm Việt Nhật
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
1.3 Công tác tổ chức kế toán tại công ty cổ phần sơn và chống thấm
Việt Nhật
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.3.2 Tổ chức việc ghi chép ban đầu
1.3.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
1.3.4 Tình hình tổ chức hệ thống sổ sách
1.3.4.1 Nội dung công tác kế toán
1.3.4.2 Trình tự ghi sổ
Chương 2:thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
sơn và chống thấm Việt Nhật
2.1 những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.1.1 đặc điểm của nguyên vật liệu
2.1.2 phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.1.3 nguyên tắc hạch toán tại công ty
2.1.4 nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu tại công ty
2.1.5 kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.1.6 tài khoản sử dụng

SVTH: CAO MINH LƯƠNG
Trang 1

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

GVHD:THIỀU THỊ TÂM

2.2 kế toán tổng hợp nhập-xuât nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
sơn và chống thấm Việt Nhật
2.2.1 Nhập nguyên vật liệu
2.2.2 Xuất nguyên vật liệu
Chương 3:nhận xét và đóng góp ý kiến về công tác kế toán
nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sơn và chống thấm Việt Nhật
3.1 nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại
công ty
3.2 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
tại công ty
Kết luận

SVTH: CAO MINH LƯƠNG
Trang 2

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

GVHD:THIỀU THỊ TÂM

LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đã có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý
kinh tế cũng như mọi đường lối chính sách xã hội . Hiện nay nền kinh
tế thị trường đã có sự điều tiết của nhà nước , hệ thống kế toán Việt
Nam đã có những bước đổi mới , tiến bộ và nhảy vọt về chất lượng
để phù hợp với sự đổi mới của nền kinh tế cũng như sự phát triển
chung của đất nước .Với hơn nửa thế kỷ và củng cố để lớn mạnh , kế
toán đã khẳng định được vai trò của mình trong công tác quản lý tài
chính của các đơn vị cũng như quản lý vĩ mô của nền kinh tế .
Đất nước ta hiện nay đang thực hiện bước chuyển đổi nền kinh tế
,việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đang diễn ra nhanh chóng ở khắp mọi
nơi làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày . Vấn đề đặt ra cho các
doanh nghiệp là làm thế nào để quản lý có hiệu qủa , khắc phục ...
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU GVHD:THIỀU THỊ TÂM
MỤC LỤC
Chương 1:tổng quan về công ty cổ phần sơn và chống thấm Viêt
Nhật
1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần sơn và chống thấm Việt Nhật
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2Chức năng và nhiệm vụ của công ty
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
1.3 Công tác tổ chức kế toán tại công ty cổ phần sơn và chống thấm
Việt Nhật
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.3.2 Tổ chức việc ghi chép ban đầu
1.3.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
1.3.4 Tình hình tổ chức hệ thống sổ sách
1.3.4.1 Nội dung công tác kế toán
1.3.4.2 Trình tự ghi sổ
Chương 2:thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần
sơn và chống thấm Việt Nhật
2.1 những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty
2.1.1 đặc điểm của nguyên vật liệu
2.1.2 phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.1.3 nguyên tắc hạch toán tại công ty
2.1.4 nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu tại công ty
2.1.5 kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.1.6 tài khoản sử dụng
SVTH: CAO MINH LƯƠNG
Trang 1
Báo cáo thực hành nghề nghiệp về kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành nghề nghiệp về kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: tuthithungan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo thực hành nghề nghiệp về kế toán nguyên vật liệu 9 10 409