Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi nguyensikhuehd-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô

ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường hoạt động theo các quy luật kinh tế khách quan đã tạo
ra một thị trường cạnh tranh khốc liệt mà ở đó để tồn tại và không ngừng lớn
mạnh, các doanh nghiệp luôn phải theo đuổi mục tiêu kinh tế cao nhất là lợi nhuận.
Thực tế cho thấy các doanh nghiơ-ệp làm ăn có hiệu quả thì mới có thể tồn tại và
phát triển. Một câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là phải làm gì để đạt lợi nhuận
tối đa trong giới hạn năng lực sản xuất của mình.
Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp tổ chức
kinh doanh tối ưu nhất để có thể hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả.
Doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các vấn đề, thực hiện hàng loạt các giải
pháp kinh tế để tối đa hoá lợi nhuận, cực tiểu hoá chi phí. Một trong các giải pháp
luôn được các doanh nghiệp chú trọng là giải pháp phát huy nội lực. Để thực hiện
được các giải pháp phát huy nội lực thì công tác hạch toán kế toán đóng vai trò
quan trọng, trong đó hạch toán chi phí nguyên vật liệu được coi là công cụ sắc bén
hiệu quả nhất.
Trong doanh nghiệp xây dựng, nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn
trong giá thành sản phẩm. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ làm giảm
chi phí, tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp, điều này phụ thuộc vào phần lớn
công tác hạch toán nguyên vật liệu. Vì vậy việc hiểu, vận dụng đúng và sáng tạo
trong công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu là vấn đề hàng đầu của doanh
nghiệp. Công ty TNHH Rosviet cũng không nằm ngoài quy luật đó. Là một công
ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lại vừa đi vào cổ phần hoá nên công ty đang
phải đối đầu với nhiều thử thách. Sử dụng hình thức kế toán tập trung nhưng do
đặc điểm sản xuất của công ty là các công trình nằm rải rác ngoài trời nên việc
quản lý, giám sát nguyên vật liệu của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong
quá trình hạch toán nguyên vật liệu công ty luôn tiến hành mọi biện pháp cải tiến
cho phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những tồn tại
vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng hoàn thiện.
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Rosviet em thấy rõ tầm quan
trọng của kế toán vật liệu cũng như những vấn đề chưa hoàn thiện trong kế toán
vật liệu, cùng những kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập tại trường,

SV: Đinh Thị Thúy

Lớp Liên thông K1 Hải Dương

1

B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô

ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi

với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, anh chị trong phòng Tài ch...
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường hoạt động theo các quy luật kinh tế khách quan đã tạo
ra một thị trường cạnh tranh khốc liệt đó để tồn tại không ngừng lớn
mạnh, các doanh nghiệp luôn phải theo đuổi mục tiêu kinh tế cao nhất là lợi nhuận.
Thực tế cho thấy các doanh nghiơ-ệp làm ăn hiệu quả thì mới thể tồn tại
phát triển. Một câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là phải làm để đạt lợi nhuận
tối đa trong giới hạn năng lực sản xuất của mình.
Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp tổ chức
kinh doanh tối ưu nhất để thể hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.
Doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các vấn đề, thực hiện hàng loạt các giải
pháp kinh tế để tối đa hoá lợi nhuận, cực tiểu hoá chi phí. Một trong các giải pháp
luôn được các doanh nghiệp chú trọng giải pháp phát huy nội lực. Để thực hiện
được các giải pháp phát huy nội lực thì công c hạch toán kế toán đóng vai trò
quan trọng, trong đó hạch toán chi phí nguyên vật liệu được coi công cụ sắc bén
hiệu quả nhất.
Trong doanh nghiệp xây dựng, nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn
trong giá thành sản phẩm. S dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ làm giảm
chi phí, tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp, điều này phụ thuộc vào phần lớn
công c hạch toán nguyên vật liệu. vậy việc hiểu, vận dụng đúng sáng tạo
trong công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu vấn đề hàng đầu của doanh
nghiệp. Công ty TNHH Rosviet cũng không nằm ngoài quy luật đó. Là một công
ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lại vừa đi vào cổ phần hoá nên công ty đang
phải đối đầu với nhiều th thách. Sử dụng hình thức kế toán tập trung nhưng do
đặc điểm sản xuất của công ty là các công trình nằm rải rác ngoài trời nên việc
quản lý, giám sát nguyên vật liệu của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong
quá trình hạch toán nguyên vật liệu công ty luôn tiến hành mọi biện pháp cải tiến
cho phù hợp với tình nh thực tế, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những tồn tại
vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng hoàn thiện.
Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Rosviet em thấy tầm quan
trọng của kế toán vật liệu cũng như những vấn đề chưa hoàn thiện trong kế toán
vật liệu, cùng những kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập tại trường,
SV: Đinh Thị Thúy Lớp Liên thông K1 Hải Dương
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: nguyensikhuehd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 770