Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Nguyen Thu Hien
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 3990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập
Thúy

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền

GVHD: Cô Nguyễn Phương

1

3C

Lớp: Kế toán

Báo cáo thực tập
Thúy

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền

GVHD: Cô Nguyễn Phương

2

3C

Lớp: Kế toán

Báo cáo thực tập
Thúy

GVHD: Cô Nguyễn Phương

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................3
LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................5
DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.........................................................7
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................8
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG...............................................11
1.1.2. Phân loại và nguyên tắc hạch toán tiền lương:...........................12
1.1.3. Bản chất của tiền lương:...............................................................16
1.1.4. Chức năng và ý nghĩa của tiền lương..........................................17
1.1.5. Quỹ tiền lương, Các khoản trích theo lương...............................21
1.1.6. Các hình thức trả lương................................................................26
1.2. Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương................................................................................................34
1.2.1. Yêu cầu quản lí:.............................................................................34
1.2.2.. Nhiệm vụ kế toán..........................................................................34
1.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương..........36
1.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.......36
1.3.2. Kế toán trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản
xuất:.........................................................................................................43
1.4. Hình thức ghi sổ:..............................................................................46
1.4.1.Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái..............................................47
1.4.2.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ...............................................50
1.4.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Chứng từ...................................53
1.4.4.Hình thức kế toán Nhật ký chung.................................................55
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC T...
Báo cáo thực tập GVHD: Cô Nguyễn Phương
Thúy
Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền Lớp: Kế toán
3C
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Nguyen Thu Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 726