Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi lương dao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2: Thực trạng đề tài nghiên cứu:
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty
TNHH TM & DV Toàn Thắng
2.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền tại công ty
2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân
hàng, các công ty tài chính, tiền mặt tại ngân hàng bao gồm tiền Việt Nam và
Ngân phiếu của ngân hàng, hiện nay tiền mặt tại quỹ của công ty chỉ có tiền
Việt Nam không có Ngoại tệ.
2.1.2 Ý nghĩa vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng của công ty, nó là mạch máu
lưu thông của các doanh nghiệp mới duy trì, có nó doanh nghiệp mới duy trì
được hoạt động của công ty đồng thời thực hiện quy trình tái xuất mở rộng
quy mô sản xuất, cung ứng vốn.
2.1.3 Nhiệm vụ hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
Hạch toán vốn bằng tiền trong công ty có nhiệm vụ phản ánh kịp thời,
đầy đủ, chính xác số liệu có và tình hình tăng giảm tiền mặt tại quỹ, tại ngân
hàng theo dõi từng khoản thu, chi hàng ngày của công ty, kiểm tra sổ sách,
đối chiếu lượng tiền tại quỹ với sổ sách kế toán cũng như giữa công ty với
ngân hàng liên quan từ đó có những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời.
2.2 Thực trạng đề tài nghiên cứu
2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.2.1.1 Chứng từ sử dụng
Đối với tiền mặt là phiếu thu, phiếu chi.
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng

Page 1

Để hạch toán tài khoản tiền mặt kế toán sử dụng tài khoản “111” – Tiền mặt
và một số tài khoản khác liên quan như TK 511, 333, 152, 156, 641, 642,…
Công dụng: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt bao gồm tiền Việt
Nam (kể cả ngân phiếu ngoại tệ, vàng bạc tại quỹ của công ty) và đồng thời
nhằm theo dõi sự biến động của tiền gửi ngân hàng tại công ty.
Nội dung và kết cấu tài khoản như sau:
1.

Số dư đầu kỳ bên nợ:
Các khoản tiền mặt,vàng bạc,kim khí quý,đá quý hiện tồn tại.

2.

Số phát sinh bên có:
Các khoản tiền mặt, vàng bạc,đá quý xuất quỹ tiền mặt trong kỳ.
+

Số tiền mặt thiếu ở quỹ khi đã kiểm kê.

+

Các khoản điều chỉnh chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, vàng bạc, kim khí

quý đá quý hiện tồn quỹ,tồn kho cuối kỳ.
3.

Số phát sinh bên nợ:

4.

Các tài khoản tiền mặt, vàng bạc,kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt
trong kỳ.
+

Số tiền mặt thừa ở quỷ khi kiểm kê.

+

Các khoản điều chỉnh chênh lệch tỉ giá ngoại tệ,tiền bạc, đá

quý,kim khí quý tăng trong kỳ.
TK 1111 có 3tài khoản cấp 2 ;
+ TK 1111 “tiền Việt Nam”: phản ánh tình hình hu, chi, thừa, thiếu,
tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt, bao gồm cả ngân phiếu.
+ TK 1112 “tiền ngoại tệ”
+ TK 1113 “vàng bạc,kim khí quý,đá qu...
Chương 2: Thực trạng đề tài nghiên cứu:
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty
TNHH TM & DV Toàn Thắng
2.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền tại công ty
2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân
hàng, các công ty tài chính, tiền mặt tại ngân hàng bao gồm tiền Việt Nam và
Ngân phiếu của ngân hàng, hiện nay tiền mặt tại quỹ của công ty chỉ có tiền
Việt Nam không có Ngoại tệ.
2.1.2 Ý nghĩa vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng của công ty, nó là mạch máu
lưu thông của các doanh nghiệp mới duy trì, có nó doanh nghiệp mới duy trì
được hoạt động của công ty đồng thời thực hiện quy trình tái xuất mở rộng
quy mô sản xuất, cung ứng vốn.
2.1.3 Nhiệm vụ hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
Hạch toán vốn bằng tiền trong công ty có nhiệm vụ phản ánh kịp thời,
đầy đủ, chính xác số liệu có và tình hình tăng giảm tiền mặt tại quỹ, tại ngân
hàng theo dõi từng khoản thu, chi hàng ngày của công ty, kiểm tra sổ sách,
đối chiếu lượng tiền tại quỹ với sổ sách kế toán cũng như giữa công ty với
ngân hàng liên quan từ đó có những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời.
2.2 Thực trạng đề tài nghiên cứu
2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.2.1.1 Chứng từ sử dụng
Đối với tiền mặt là phiếu thu, phiếu chi.
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
Page 1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: lương dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 145