Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi tranthinhatha
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1973 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu.
Níc ta ®ang bíc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Sau 17 n¨m ®æi
míi díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ c¨n b¶n nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn
kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña Nhµ níc. Sù ®æi míi nµy ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ to línÓtªn
c¸c mÆt trËn, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp th¬ng m¹i dÞch vô ... Trong ho¹t ®éng
dÞch vô kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh«ng
ngõng ®îc ®æi míi vÒ tÝnh chÊt, nhiÖm vô, tæ chøc quy m« phï hîp vøoi c¸c
h×nh thøc néi dung qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc môc tiªu, ®ã lµ ®¸p øng nhu cÇu vËn
chuyÓn hµng hãa hµnh kh¸ch trong vµ ngoµi níc, kÝch thÝch nÒn kinh tÕ trong
níc ph¸t triÓn, æn ®Þnh bÒn v÷ng t¨ng trëng cao nh»m tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ
níc ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
ChÝnh v× sù ®æi míi cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy vµ ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh
cña thÇy gi¸o do Do Dac Minh, em ®· m¹nh d¹n t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc vËn t¶i
biÓn. Cô thÓ lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn Thuû
B¾c.
Bè côc b¸o c¸o gåm cã :
Lêi më ®Çu
PhÇn I: T×nh h×nh chung cña doang nghiÖp.
A. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp.
B. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (1, 2, 3, 4).
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n
A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng.
B. KÕ to¸n TSC§.
C. KÕ to¸n VL – CCDC.
D. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh Z.
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ.
PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp
PhÇnV: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

PhÇn I
t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp.
I.
VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc chuyÓn ®æi tõ
C«ng ty vËn t¶i s«ng I theo th«ng b¸o 150/TB ngµy 02/03/1993 vµ quy ®Þnh sè
284Q§/TCCB/- L§ ngµy 27/03/1993. §Õn ngµy 03/6/1993 cã quyÕt ®Þnh
thµnh lËp doanh nghiÖp sè 1108 ngµy 14/6/1993 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi

cÊp. GiÊy phÐp kinh doanh XNK sè 1031/GP do Bé th¬ng m¹i cÊp ngµy
23/06/1995. M· sè ngµnh kinh tÕ kü thuËt lµ 25. Cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 278
T«n §øc Th¾ng - §èng §a – Hµ Néi.
C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét ®¬n vÞ khi míi thµnh lËp vÉn thuéc côc
®êng s«ng ViÖt Nam. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c«ng ty ra nhËp Tæng c«ng
ty hµng h¶i ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 598/TTG ngµy 30/07/1997 cña thñ tíng chÝnh phñ. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã t c¸ch ph¸p
nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cuèi kú kÕ to¸n b¸o së vÒ Tæng c«ng ty hµng
h¶i ViÖt Nam. C«ng ty më tµi kho¶n tiÒn viÖt t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng §èng
§a vµ më tµi kho¶n n...
Lêi nãi ®Çu.
Níc ta ®ang bíc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Sau 17 n¨m ®æi
míi díil·nh ®¹o cña §¶ng, vÒ c¨n b¶n nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn
kinh tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n
cña Nhµ níc. ®æi míi nµy ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu kinh to línÓtªn
c¸c mÆt trËn, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp th¬ng m¹i dÞch ... Trong ho¹t ®éng
dÞch kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng
ngõng ®îc ®æi míi vÒ tÝnh chÊt, nhiÖm vô, tæ chøc quy p p vøoi c¸c
h×nh thøc néi dung qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc môc tiªu, ®ã lµ ®¸p øng nhu cÇu vËn
chuyÓn ng hãa hµnh kh¸ch trong ngoµi níc, kÝch thÝch nÒn kinh tÕ trong
níc ph¸t triÓn, æn ®Þnh bÒn v÷ng t¨ng trëng cao nh»m tõng bíc ®a nÒn kinh
níc ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
ChÝnh ®æi míi cña lo¹i h×nh dÞch nµy ®îc chØ b¶o tËn t×nh
cña thÇy gi¸o do Do Dac Minh, em ®· nh d¹n t×m hiÓu lÜnh vùc vËn t¶i
biÓn. Cô thÓ qu¸ tr×nh qu¶nkinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i BiÓn Thuû
B¾c.
Bè côc b¸o c¸o gåm cã :
Lêi më ®Çu
PhÇn I: T×nh h×nh chung cña doang nghiÖp.
A. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp.
B. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (1, 2, 3, 4).
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n
A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng.
B. KÕ to¸n TSC§.
C. KÕ to¸n VL – CCDC.
D. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh Z.
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ.
PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp
PhÇnV: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn
PhÇn I
t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp.
I. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc chuyÓn ®æi tõ
C«ng ty vËn t¶i s«ng I theo th«ng b¸o 150/TB ngµy 02/03/1993 vµ quy ®Þnh sè
284Q§/TCCB/- ngµy 27/03/1993. §Õn ngµy 03/6/1993 quyÕt ®Þnh
thµnh lËp doanh nghiÖp 1108 ngµy 14/6/1993 do träng tµi kinh Néi
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: tranthinhatha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 771