Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi nguyenthihuemnad
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1
Trường Đại Học Điện Lực
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Chữ đầy đủ
BTC Bộ tài chính
CT Chứng từ
CTGS Chứng từ ghi sổ
Cty Công ty
DV Dịch vụ
ĐVT Đơn vị tính
GTGT Giá trị gia tăng
Hóa đơn
HMLK Hao mòn lũy kế
KDC Khu dân cư
NKC Nhật ký chung
NN Nhà nước
NT Ngày tháng
NVL Nguyên vật liệu
SC Sổ cái
SH Số hiệu
SXKD Sản xuất kinh doanh
TKĐƯ Tài khoản đối ứng
TM Thương mại
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
XD Xây dựng
SV: Nguyễn thị Mai
BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: nguyenthihuemnad
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 682