Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Danh mục sơ đồ
Sơ đồ 01:Bộ máy quản lý công ty
Sơ đồ 02: Sơ đồ bộ máy kế toán
Sơ đồ 03: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí - chứng
từ
Sơ đồ 04:Trình tự ghi sổ theo hình thức trên máy vi tính
Sơ đồ 05: Sơ đồ chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiều luân
chuyển
Sơ đồ 06: Sơ đồ hạch toán kế toán nguyên vật liệu
Sơ đồ 07 Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Sơ đồ 08:Sơ đồ hạch toán TK 334
Sơ đồ 09: Sơ đồ hạch toán tài khoản 338

1

DANH MỤC BIỂU
Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT
Biểu 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng
Biểu số 2.3: Biên bản kiểm nghiệm
Biểu số 2.4: Phiếu xuất kho
Biểu số 2.5: Phiếu nhập kho
Biểu số 2.6: Phiếu xuất kho
Biểu số 2.7: Phiếu xuất kho
Biểu số 2.8: Bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ dụng cụ
Biểu số 2.9: Thẻ kho
Biểu số 2.10: Thẻ kho
Biểu số 2.11: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ , sản phẩm hàng hóa
Biểu số 2.12: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ , sản phẩm hàng hóa
Biểu số 2.13: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ , sản phẩm hàng hóa
Biểu số 2.14: Tổng hợp nhập – xuất – tồn
Biểu số 2.15: Sổ nhật kí chung
Biểu số 2.16: Sổ cái
Biểu số 2.17: Danh sách lao động
Biểu 2.18 : Bảng chấm công
Biểu 2.19 :Phiếu chi
Biểu 2.10 :Bảng tổng hợp tiền lương toàn công ty
Biểu 2.21: Bảng thanh toán tiền lương
Biểu 2.22: Bảng thanh toán tiền lương
2

Biểu 2.23 :Sổ cái tài khoản
Biểu 2.24 :Sổ cái tài khoản
Biểu 2.25 :Sổ cái tài khoản
Biểu 2.26 :Sổ cái tài khoản

3

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới,
nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều thay đổi và chuyển biến rõ rệt. Từ một
nước nông nghiệp với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chúng ta đã và đang
đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp phát triển. Song song với sự đi
lên đó, các thành phần kinh tế trong xã hội cũng trở lên đa dạng và phong phú
hơn : Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh,… Kết quả những sự chuyển biến
nền kinh tế đến nay cho thấy công nghiệp đã trở thành ngành sản xuất vật chất
vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước bên
cạnh nền nông nghiệp truyền thống và ngành dịch vụ cũng đang được quan
tâm khai thác.
Kể từ sau khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm
2007, cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế nước ta nói chung và đối
với toàn bộ hệ thống doanh nghiệp nói riêng là rất lớn. Để tồn tại và đủ sức
cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài nước trong điều kiện mới của nền kinh
tế thị trường, các doanh ng...



 ! "#$ %  & '() &
*
+, ! "#$ %   &-."(
 / ""012 %3 43 3#$5" "67
 8
9 : -.'";
<, ! : "64.= (  %4
> : ,?+
@ : =" >
1
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán 9 10 312