Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi duong.vu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GVHD: NGUYỄN THỊ LÝ

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
SVTH: VŨ THÙY DƯƠNG
GVHD: NGUYỄN THỊ LÝ
Địa chỉ email: vthuyduong261@yahoo.com.vn
Việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là trong những yếu tố
quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó còn là chỉ
tiêu để đánh giá được hiệu quả trong sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Trong điều kiện mở rộng kinh tế thị trường hiện nay việc hạ chi phí sản xuất, giá
thành sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh luôn là
nguyện vọng hàng đầu của các doanh nghiệp.
Giá thành là một chỉ tiêu quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh
nghiệp. Giá thành là thước đo chi phí sản xuất về tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp, là căn cứ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp phải nắm
được nhu cầu thị trường và điều tất yếu là phải biết được chi phí sản xuất mà bản
thân doanh nghiệp bỏ ra vào thị trường của sản phẩm. Trên cơ sở đó mới xác định
được hiệu quả sản xuất và ra quyết định khối lượng sản xuất nhằm đạt lợi nhuận
tối đa. Vì thế em chọn đề tài chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, với mong
muốn có thể hạ thấp tối đa chi phí sản xuất và giá thành nâng cao lợi nhuận cho
doanh nghiệp.
Đề tài gồm 4 phần:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về công ty CP ĐT & PT THIÊN NAM
Chương 2: Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 3: Tình hình thực tế về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 4: Nhận xét, kiến nghị và kết luận

SVTH: VŨ THÙY DƯƠNG

1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GVHD: NGUYỄN THỊ LÝ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CP ĐT & PT
THIÊN NAM
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY
1.2.1 Chức năng
1.2.2 Nhiệm vụ
1.2.3 Quyền hạn
1.3 NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
1.3.1 Nguồn tài chính
1.3.2 Nguồn nhân lực
1.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
1.4.1 Tổ chức sản xuất
1.4.2 Tổ chức quản lý
1.4.3 Sơ lược tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.4.4 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
1.4.5 Tổ chức bộ máy kế toán
1.4.5.1 Sơ lược tổ chức bộ máy kế toán
1.4.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán
1.4.5.3 Hình thức kế toán sử dụng
1.4.5.4 Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty
1.5 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÒNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHÒNG BAN KHÁC
1.6 QUY TRÌNH...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GVHD: NGUYỄN THỊ LÝ
BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM
SVTH: VŨ THÙY DƯƠNG
GVHD: NGUYỄN THỊ LÝ
Địa chỉ email: vthuyduong261@yahoo.com.vn
Việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là trong những yếu tố
quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó còn là chỉ
tiêu để đánh giá được hiệu quả trong sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Trong điều kiện mở rộng kinh tế thị trường hiện nay việc hạ chi phí sản xuất, giá
thành sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh luôn là
nguyện vọng hàng đầu của các doanh nghiệp.
Giá thành là một chỉ tiêu quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh
nghiệp. Giá thành là thước đo chi phí sản xuất về tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp, là căn cứ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp phải nắm
được nhu cầu thị trường và điều tất yếu là phải biết được chi phí sản xuất mà bản
thân doanh nghiệp bỏ ra vào thị trường của sản phẩm. Trên cơ sở đó mới xác định
được hiệu quả sản xuất và ra quyết định khối lượng sản xuất nhằm đạt lợi nhuận
tối đa. Vì thế em chọn đề tài chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, với mong
muốn có thể hạ thấp tối đa chi phí sản xuất và giá thành nâng cao lợi nhuận cho
doanh nghiệp.
Đề tài gồm 4 phần:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về công ty CP ĐT & PT THIÊN NAM
Chương 2: Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 3: Tình hình thực tế về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 4: Nhận xét, kiến nghị và kết luận
SVTH: VŨ THÙY DƯƠNG
1
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - Trang 2
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - Người đăng: duong.vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 9 10 882