Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................6
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG
MẠI 3C..................................................................................................................................8

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ và
Thương Mại 3C..............................................................................................8
1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương
Mại 3C...........................................................................................................9
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Công
Nghệ và Thương Mại 3C.............................................................................11
1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thương mại
3C.................................................................................................................15
1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty như sau:...................................15
1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ
máy kế toán..............................................................................................16
1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty...............................................17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C.........................................................20

2.1 Đặc điểm thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C....20
2.2 Kế toàn thuế GTGT đầu vào ( TK 133 )................................................21
2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng........................................................21
2.2.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào...............................................23
2.2.3 Kế toán tổng hợp với thuế GTGT đầu vào......................................27
2.3 Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331).................................................32
2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng........................................................32
2.3.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra..................................................33
2.3.3 Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra...............................................38

2

2.4. Kế toán khấu trừ thuế GTGT và báo cáo quyết toán thuế GTGT.........43
2.4.1. Kế toán khấu trừ thuế GTGT..................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................6
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG
MẠI 3C..................................................................................................................................8
1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ
Thương Mại 3C..............................................................................................8
1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương
Mại 3C...........................................................................................................9
1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty C Phần Công
Nghệ và Thương Mại 3C.............................................................................11
1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thương mại
3C.................................................................................................................15
1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty như sau:...................................15
1.4.2. Chức năng nhiệm vụ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ
máy kế toán..............................................................................................16
1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty...............................................17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C.........................................................20
2.1 Đc đim thuế GTGT ti công ty c phn công ngh và thương mi 3C....20
2.2 Kế toàn thuế GTGT đầu vào ( TK 133 )................................................21
2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng........................................................21
2.2.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào...............................................23
2.2.3 Kế toán tổng hợp với thuế GTGT đầu vào......................................27
2.3 Kế toán thuế GTGT đầu ra ( TK 3331).................................................32
2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng........................................................32
2.3.2 Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra..................................................33
2.3.3 Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra...............................................38
1
Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại 3C 9 10 326