Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thưc tập kế toán

Được đăng lên bởi Thắng Phạm Ngọc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ XÂY DỰNG
TT TƯ VẤN XÂY DỰNG - TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 1
Địa chỉ: phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Tel:0435536899, fax: 0435530553 mail: tttvxd@ctc1.edu.vn; Web:

Hà nội, Ngày 01 tháng 05 Năm 2013

Số: 02/BG

BÁO GIÁ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Công ty: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại/fax: ………………………………………………………………………………………………………………………
TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM

STT
A

PHẦN XÂY DỰNG

I

CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG, VỮA

1 Thí nghiệm xi măng
1.1 Thời gian đông kết
1.2 Tỷ trọng
1.3 Độ mịn
1.4 Độ ổn định thể tích
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Cường độ theo phương pháp chuẩn
Tỷ diện của xi măng
Cường độ chịu nén nén
Cường độ chịu nén uốn
Khối lượng thể tích xốp

2 Thí nghiệm cát dùng cho bê tông xi măng
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Khối lượng riêng
Khối lượng thể tích xốp
Thành phần hạt và mô đun độ nhỏ
Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn
Hàm lượng tạp chất hữu cơ
Hàm lượng mica
Hàm lượng sét cục
Độ ẩm

3 Thí nghiệm đá dùng cho bê tông xi măng
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

Thành phần hạt
Khối lượng thể tích xốp
Khối lượng riêng
Độ rỗng giữa các hạt đá
Hàm lượng bụi sét bẩn
Độ nén dập của đá trong xi lanh
Hàm lượng hạt thoi dẹt
Bê tông

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

(6 chỉ tiêu cơ
bản)

225,000

Mẫu
Mẫu
Mẫu

45,000
40,000
20,000

Mẫu
Mẫu
Mẫu
Tổ mẫu
Tổ mẫu
Mẫu
(8 chỉ tiêu cơ
bản)
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
(7 chỉ tiêu cơ
bản)
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu
Mẫu

45,000
50,000
27,000
60,000
60,000
25,000
165,000
30,000
10,000
30,000
15,000
25,000
20,000
20,000
15,000
225,000
50,000
30,000
25,000
25,000
30,000
40,000
25,000

GHI CHÚ

4.1 Thiết kế bê tông thông thường mác ≤ M300#
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Thiết kế bê tông thông thường có phụ gia mác ≤
M400#
Nén mẫu bê tông 10x10x10 cm ≤ M350#
Nén mẫu bê tông 15x15x15 cm 
Nén mẫu bê tông 20x20x20 cm ≤ M350#
Nén mẫu bê tông trụ 15x30 cm + capping mẫu 

Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông

4.7
5 Vữa xây dựng
5.1 Thiết kế vữa Xi măng  M100#
5.2

Nén mẫu vữa 7,07x7,07x7,07 cm và 4.0x4.0x16.0
cm 

Cấp phối

250,000

Cấp phối

300,000

(Nếu đơn vị yêu cầu
cung cấp TN vật liệu
giảm 40%)

Tổ mẫu
Tổ mẫu
Tổ mẫu

50,000
60,000
80,000

Nếu mác bê tông >
M350# đg tăng 20%

Tổ mẫu

100,000

mẫu

800,000

Cấp phối

250,000

Tổ mẫu

50,000

II GẠCH

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Thí nghiệm gạch xây đất sét nung
Cường độ chịu uốn
Cường độ chịu nén
Độ hút nước
Khối lượng thể tích
Khối lượng riêng
Gia công mẫ...
Số: 02/BG
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Công ty: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại/fax: ………………………………………………………………………………………………………………………
STT TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
A PHẦN XÂY DỰNG
I CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG, VỮA
1
Thí nghiệm xi măng
(6 chỉ tiêu cơ
bản)
225,000
1.1
Thời gian đông kết
Mẫu
45,000
1.2
Tỷ trọng
Mẫu
40,000
1.3
Độ mịn
Mẫu
20,000
1.4
Độ ổn định thể tích
Mẫu
45,000
1.5
Cường độ theo phương pháp chuẩn
Mẫu
50,000
1.6
Tỷ diện của xi măng
Mẫu
27,000
1.7
Cường độ chịu nén nén
Tổ mẫu
60,000
1.8
Cường độ chịu nén uốn
Tổ mẫu
60,000
1.9
Khối lượng thể tích xốp
Mẫu
25,000
2
Thí nghiệm cát dùng cho bê tông xi măng
(8 chỉ tiêu cơ
bản)
165,000
2.1
Khối lượng riêng
Mẫu
30,000
2.2
Khối lượng thể tích xốp
Mẫu
10,000
2.3
Thành phần hạt và mô đun độ nhỏ
Mẫu
30,000
2.4
Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn
Mẫu
15,000
2.5
Hàm lượng tạp chất hữu cơ
Mẫu
25,000
2.6
Hàm lượng mica
Mẫu
20,000
2.7
Hàm lượng sét cục
Mẫu
20,000
2.8
Độ ẩm
Mẫu
15,000
3
Thí nghiệm đá dùng cho bê tông xi măng
(7 chỉ tiêu cơ
bản)
225,000
3.1
Thành phần hạt
Mẫu
50,000
3.2
Khối lượng thể tích xốp
Mẫu
30,000
3.3
Khối lượng riêng
Mẫu
25,000
3.4
Độ rỗng giữa các hạt đá
Mẫu
25,000
3.5
Hàm lượng bụi sét bẩn
Mẫu
30,000
3.6
Độ nén dập của đá trong xi lanh
Mẫu
40,000
3.7
Hàm lượng hạt thoi dẹt
Mẫu
25,000
4
Bê tông
BỘ XÂY DỰNG
TT TƯ VẤNY DỰNG - TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 1
Địa chỉ: phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Tel:0435536899, fax: 0435530553 mail: tttvxd@ctc1.edu.vn; Web:http://ctc1.edu.vn
Hà nội, Ngày 01 tháng 05 Năm 2013
BÁO GIÁ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
báo cáo thưc tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thưc tập kế toán - Người đăng: Thắng Phạm Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
báo cáo thưc tập kế toán 9 10 351