Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế tóan

Được đăng lên bởi congan37
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp GVHD: NguyÔn Thi Oanh
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh ®ang tiÕn hµnh héi nhËp cöa ,c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh . Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh c¸c doanh
nghiÖp ph¶i c¹nh tranh lÉn nhau ®Ó cïng nhau tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng vµ
®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao ,m½u
®a d¹ng gi¸ c phï hîp .§Ó ®¹t ®îc c¸c yÕu ®ã doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t
kh©u mua vµo NVL ®Õn kh©u tiªu thô cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
Nguyªn vËt liÖu yÕu quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp v× nã thêng chiÕmträng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm .VËy nªn viÖc
to¸n NVL kh«ng thÓ thiÕu ph¶i ®¶m c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c to¸n :
chÝnh x¸c , kÞp thêi toµn diÖn .to¸n NVL cã ®¶m b¶o ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn míi
®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp NVL kÞp thêi vµ ®ång cho nhu cÇu s¶n xuÊt ,kiÓm tra
gi¸m s¸t chÆt c chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao ,dù tr÷ nhê ®ã gi¶m bít chi phÝ
vµ cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. KÕ tãan
chÝnh x¸c chi phÝ NVL gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc tiÒn vËt t, tiÒn vènlµm gi¶m gi¸
thµnh s¶n phÈm h¹ sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸ trªn thÞ trêng. Nh vËy vßng quay vèn
lu ®éng cña DN sÏ t¨ng lªn vµ sÏ n©ng cao lîi nhuËn gióp cho c«ng ty, hoµn thµnh ®îc
chØ tiªu ®Æt ra vµ cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n viªn, ®Çu t cho ®©y chuyÒn
s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng...
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn Phîng Nguyªn, kÕt hîp víi kiÕn
thøc ®îc häc t¹i nhµ trêng em thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc qu¶n cña NVL
trong c¸c c«ng ty thÕ em ®· chän phÇn hµnh to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu cho
b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh vµ b¶n b¸o c¸o cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I – Giíi thiÖu vÒ c«ng ty CP Phîng Nguyªn.
Ch¬ng II – Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty CP Phîng Nguyªn.
Ch¬ng III NhËn xÐt kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c tn t¹i c«ng ty CP
Phîng Nguyªn.
B¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em an thµnh víi gióp ®ì nhiÖt t×nh cña tÊt mäi
ngêi. Tríc hÕt em xin c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn thùc tËp NguyÔn T Oanh vµ c¸c c¸n
bé nh©n viªn C«ng ty CP Phîng Nguyªn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty CP phîng nguyªn
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty CP Phîng Nguyªn
C«ng ty cæ phÇn Phîng Nguyªn ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn NghÜa §µn mét
huyÖn miÒn nói cã kinh kh¸ ph¸t triÓn, bªn c¹nh ®ã viÖc chia t¸ch huyÖn
NghÜa §µn T Th¸i Hßa míi cÇn gãp phÇn cña c¸c c¬ s¶n xuÊt
SVTH: Ph¹m ThÞ H¹nh Trang: 1 Líp: K13A7
Báo cáo thực tập kế tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế tóan - Người đăng: congan37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế tóan 9 10 217