Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán

Được đăng lên bởi Tiểu Hy
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

1

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh
Lớp: KT5- K5
Mã số SV: 0541070421
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hà Nội, ngày... tháng… năm 2014
Giảng viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Th.s: Nguyễn Thị Thanh Hương

MỤC LỤC
Bùi Thị Quỳnh– ĐHKT5_ K5
MSV: 0541070421

Báo Cáo Thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

2

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

MỤC LỤC................................................................................................................... 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................4
DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU MẪU..............................................................................5
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................7
PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN
VIỆT TIẾN................................
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẢN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Bùi Thị Quỳnh
Lớp: KT5- K5
Mã số SV: 0541070421
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hà Nội, ngày... tháng… năm 2014
Giảng viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Th.s: Nguyễn Thị Thanh Hương
MỤC LỤC
Bùi Thị Quỳnh– ĐHKT5_ K5 Báo Cáo Thực tập tốt nghiệp
MSV: 0541070421
1
Báo cáo thực tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập kế toán - Người đăng: Tiểu Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán 9 10 293