Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thành An

Được đăng lên bởi Hannie_Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Trong quả trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có
mối quan hệ kinh tế với nhiều đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến
tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh
nghiệp . Trên cơ sở đó họ có thể quyết định được cú nờn đầu tư vào doanh
nghiệp hay không, cú nờn bán hàng cho doanh nghiệp không hoặc cú nờn cho
doanh nghiệp vay hay không . Tất cả những câu hỏi đặt ra chỉ có thể lời được
khi họ biết được thực trạng về tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế
nào . Mặt khỏc,trờn góc độ quản lý vĩ mô của nhà nước, các cơ quan nhà
nước cơ quan thuế, tỏi chớnh, kiểm toán cũng cần phải có những tài liệu đáng
tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp .
Thế nhưng, nền kinh tế hiện nay hoạt động theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của nhà nước . Một đặc điểm nổi bật đó là hoạt đông sản xuất kinh
doanh chịu sự tác động, chi phối mạnh của quy luật giá cả, sự cạnh tranh gây
gắt với nhiều cơ hội thách thức và cả những khó khăn mới đặt ra cho doanh
nghiệp . Chính vì vậy giá trị tài sản luôn luôn thay đổi tại mỗi thời điểm khác
nhau nên việc theo dõi và quản lý HTK chính xác giá trị thực của tài sản sẽ
góp phần cho việc quản lý tốt hơn .
Qua thực tập tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật
Thành An . Em xin trình bày đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình là: Kế toán
hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành
An
Đề tài này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của TS.
Nguyễn Viết Tiến .
Em xin chân thành cảm ơn
Sinh viên

DƯƠNG TUẤN ANH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN HTK TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP.........................................................................................1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài........................................................................1
1.2. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................2
1.4 Phạm vi nghiên cứu...............................................................................2
1.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán HTK trong các doanh nghiệp...2
1.5.1 HTK và phân loại HTK.................................................................2
1.5.2 Tớnh giỏ HTK...................................................
LỜI CẢM ƠN
Trong quả trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có
mối quan hệ kinh tế với nhiều đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến
tình hình tài chính, khả năng sinh lời khả năng phát triển của doanh
nghiệp . Trên sở đó họ thể quyết định được nờn đầu vào doanh
nghiệp hay không, cú nờn bán hàng cho doanh nghiệp không hoặc cú nờn cho
doanh nghiệp vay hay không . Tất cả những câu hỏi đặt ra chỉ thể lời được
khi họ biết được thực trạng về tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế
nào . Mặt khỏc,trờn góc độ quản của nhà nước, các quan nhà
nước cơ quan thuế, tỏi chớnh, kiểm toán cũng cần phải có những tài liệu đáng
tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp .
Thế nhưng, nền kinh tế hiện nay hoạt động theo chế thị trường sự
quản của nhà nước . Một đặc điểm nổi bật đó hoạt đông sản xuất kinh
doanh chịu sự tác động, chi phối mạnh của quy luật giá cả, sự cạnh tranh gây
gắt với nhiều cơ hội thách thức và cả những khó khăn mới đặt ra cho doanh
nghiệp . Chính vì vậy giá trị tài sản luôn luôn thay đổi tại mỗi thời điểm khác
nhau nên việc theo dõi và quản HTK chính xác giá trị thực của tài sản sẽ
góp phần cho việc quản lý tốt hơn .
Qua thực tập tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch VKỹ Thuật
Thành An . Em xin tnh y đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình: Kế toán
hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành
An
Đề tài này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của TS.
Nguyễn Viết Tiến .
Em xin chân thành cảm ơn
Sinh viên
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thành An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thành An - Người đăng: Hannie_Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thành An 9 10 943