Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi dainx120192-gmail-com
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập

GVHD: Đỗ Thị Hải

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Xem chi tiết tại:


Đề tài:
Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại
Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát.

SVTH: Phạm Đăng Duy

1

Lớp 06CDKT3A

Báo cáo thực tập

GVHD: Đỗ Thị Hải

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN....................................................................3
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ
KẾ TOÁN NVL – CCDC...............................................................................3
Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL............................................3
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẠI
TRƯỜNG PHÁT............................................................................................. 25
KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CP KS&CN ĐẠI TRƯỜNG
PHÁT................................................................................................................. 25
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...25
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CP
KS&CN ĐẠI TRƯỜNG PHÁT..................................................................66
3.1 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN
CỨU................................................................................................................... 66
3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty CP KS&CN Đại
Trường Phát...................................................................................................... 66

SVTH: Phạm Đăng Duy

2

Lớp 06CDKT3A

Báo cáo thực tập

GVHD: Đỗ Thị Hải

3.2 NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CP KS&CN ĐẠI
TRƯỜNG PHÁT............................................................................................. 67

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sau khi
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới thì sự ảnh hưởng càng lớn mạnh hơn. Điều
đó buộc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị thích ứng tốt với môi trường
cạnh tranh bình đẳng nhưng cũng không ít sự khó khăn. Muốn tồn tại và phát triển
thì sản phẩm làm ra của doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu
của kh...
Báo cáo thực tập GVHD: Đỗ Thị Hải
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Xem chi tiết tại:
http://ketoancaugiay.com/
Đề tài:
Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp” tại
Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát.
SVTH: Phạm Đăng Duy Lớp 06CDKT3A
1
Báo cáo thực tập : Kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: dainx120192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Kế toán nguyên vật liệu 9 10 240