Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi nguyenhongtrang93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ
“ VỐN BẰNG TIỀN”
LỜI MỞ ĐẦU
1.
2.
3.
4.

Ý nghĩa của đề tài
Mục đích nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI VỐN BẰNG TIỀN
1.1 Những vấn đề chung về công tác vốn bằng tiền
1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền
1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.1.3 Tài khoản sử dụng
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
1.2 Công tác kế toán vốn bằng tiền
1.2.1 Kế toán vốn bằng tiền mặt
1.2.1.1 Khái niệm về kế toán tiền mặt
1.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng
1.2.1.5 Phương pháp hạch toán
1.2.1.6 Trình tự hạch toán
1.2.1.7 Một số nghiệp vụ kế toán làm tăng tiền mặt
1.2.1.8 Một số nghiệp vụ kế toán làm giảm tiền mặt
1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.2.2.1
Khái niệm về tiền gửi ngân hàng
1.2.2.2
Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.3
Chứng từ sử dụng
1.2.2.4
Tài khoản sử dụng
1.2.2.5
Phương pháp hạch toán
1.2.2.6
Trình tự hạch toán
1.2.2.7
Một số nghiệp vụ kế toán làm tăng tiền gửi ngân hàng
1.2.2.8
Một số nghiệp vụ kế toán làm giảm tiền gửi ngân hàng
1.2.3 Kế toán tiền đang chuyễn
1.2.3.1
Khái niệm
1.2.3.2
Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.3
Chứng từ sử dụng

1.2.3.4
1.2.3.5

Tài khoản sử dụng
Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN
TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN DCN
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Công Nghiệp Điện DCN
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Công Nghiệp Điện DCN
2.1.4.1 Cơ cấu bộ máy kế toán
2.1.4.2 Nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
2.1.4.3 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng tại công ty

-

Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
Hệ thống tài khoản sử dụng
Tính thuế giá trị gia tăng
Chứng từ kế toán
Hình thức kế toán sử dụng

2.2 Nội dung chuyên đề kế toán “ VỐN BẰNG TIỀN” tại công ty TNHH Công
Nghiệp Điện DCN
2.2.1 Kế toán về tiền mặt
2.2.1.1 Chứng từ sử dụng
2.2.1.2 Sổ sách kế toán
2.2.1.3 Quá trình luân chuyển chứng từ
2.2.1.4 Tài khoản sử dụng
2.2.1.5 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty
2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2 Sổ sách kế toán
2.2.2.3 Quá trình luân chuyển chứng từ
2.2.2.4 Tài khoản sử dụng
2.2.2.5 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ
“ VỐN BẰNG TIỀN”
LỜI MỞ ĐẦU
1. Ý nghĩa của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI VỐN BẰNG TIỀN
1.1 Những vấn đề chung về công tác vốn bằng tiền
1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền
1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.1.3 Tài khoản sử dụng
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
1.2 Công tác kế toán vốn bằng tiền
1.2.1 Kế toán vốn bằng tiền mặt
1.2.1.1 Khái niệm về kế toán tiền mặt
1.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng
1.2.1.5 Phương pháp hạch toán
1.2.1.6 Trình tự hạch toán
1.2.1.7 Một số nghiệp vụ kế toán làm tăng tiền mặt
1.2.1.8 Một số nghiệp vụ kế toán làm giảm tiền mặt
1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.2.2.1 Khái niệm về tiền gửi ngân hàng
1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.3 Chứng từ sử dụng
1.2.2.4 Tài khoản sử dụng
1.2.2.5 Phương pháp hạch toán
1.2.2.6 Trình tự hạch toán
1.2.2.7 Một số nghiệp vụ kế toán làm tăng tiền gửi ngân hàng
1.2.2.8 Một số nghiệp vụ kế toán làm giảm tiền gửi ngân hàng
1.2.3 Kế toán tiền đang chuyễn
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.3 Chứng từ sử dụng
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền - Trang 2
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền - Người đăng: nguyenhongtrang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền 9 10 694