Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Kế tóan xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyenanhvu876
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD : NGÔ VĂN NHỊP

LỜI NÓI ĐẦU
ššš
Qua thời gian 3 năm học từ tháng 05/2012 đến tháng 03/2015 tại Trường Cao
Đẳng Nghề Kiên Giang, nay đã đến giai đoạn hoàn tất chương trình đào tạo,
được phân công đi tham gia tham gia thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MEKONG để tìm hiểu thực tế của công tác
kế toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
MEKONG.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong xu thế mở cửa và hội nhập
với nền kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay thì các doanh nghiệp sẽ có
rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cũng như tiếp cận với các công
nghệ hiện đại tiên tiến của thế giới, tuy nhiên một vấn đề khác mà các doanh
nghiệp phải đương đầu trong quá trình hội nhập này là sẽ gặp phải sự cạnh
tranh vô cùng quyết liệt của các doanh nghiệp khác cả trong nước và ngoài
nước.
Trong xu thế đó, cùng với sự phát triển mạnh mẻ của nền kinh tế thị trường
thì thông tin đã trở thành một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng, đặc biệt là
các thông tin kinh tế. Hạch toán kế toán là một trong những kênh quan trọng
cung cấp phần lớn những thông tin mang tính chất tài chính một cách chính
xác, trung thực và kịp thời. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính,
kế toán thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận
động của tài sản giúp nhà quản lý có những quyết định đúng đắn và kịp thời
tạo điều kiện nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào kinh doanh đều phải chịu trách
nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và
quan trọng là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy doanh nghiêp phải nhận thức
được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp
chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận nên bên
cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán
hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính
SVTT : ĐỖ ĐỨC MINH

Page 1

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD : NGÔ VĂN NHỊP

xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt
hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày
càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý
luận đã được học kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toá...
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD : NGÔ VĂN NHỊP
LỜI NÓI ĐẦU
Qua thời gian 3 năm học từ tháng 05/2012 đến tháng 03/2015 tại Trường Cao
Đẳng Nghề Kiên Giang, nay đã đến giai đoạn hoàn tất chương trình đào tạo,
được phân công đi tham gia tham gia thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MEKONG để tìm hiểu thực tế của công tác
kế toán tại NG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
MEKONG.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong xu thế mở cửa và hội nhập
với nền kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay thì các doanh nghiệp sẽ có
rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cũng như tiếp cận với các công
nghệ hiện đại tiên tiến của thế giới, tuy nhiên một vấn đề khác mà các doanh
nghiệp phải đương đầu trong quá trình hội nhập này là sẽ gặp phải sự cạnh
tranh vô cùng quyết liệt của các doanh nghiệp khác cả trong nước và ngoài
nước.
Trong xu thế đó, cùng với sự phát triển mạnh mẻ của nền kinh tế thị trường
thì thông tin đã trở thành một yếu tố đầu vào cùng quan trọng, đặc biệt
các thông tin kinh tế. Hạch toán kế toán một trong những kênh quan trọng
cung cấp phần lớn những thông tin mang tính chất tài chính một cách chính
xác, trung thực kịp thời. Với cách công cụ quản kinh tế, tài chính,
kế toán thu nhập, x cung cấp thông tin v toàn bộ tài sản sự vận
động của tài sản giúp nhà quản những quyết định đúng đắn kịp thời
tạo điều kiện nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào kinh doanh đều phải chịu trách
nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh
quan trọng kinh doanh lãi. Muốn như vậy doanh nghiêp phải nhận thức
được v trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá quyết định đến kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp
chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Mục đích hoạt động của doanh nghiệp hướng tới lợi nhun nên bên
cạnh các biện pháp quản chung, việc t chức hợp lý công tác kế toán bán
hàng rất cần thiết giúp doanh nghiệp đầy đủ thông tin kịp thời chính
SVTT : Đ Đ C MINH Page 1
Báo cáo thực tập : Kế tóan xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Kế tóan xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: nguyenanhvu876
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Kế tóan xác định kết quả kinh doanh 9 10 100