Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập ngành kế toán

Được đăng lên bởi kimanhkt
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Bản thảo sơ bộ

GVHD: Lê Thị Kim Hoa

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
TNHH Phương Hoa

 SVTH: Trương Thị Xuân Lành

Lớp 29K6.5

Trang 1

 Bản thảo sơ bộ

GVHD: Lê Thị Kim Hoa

LỜI MỞ ĐẦU

 SVTH: Trương Thị Xuân Lành

Lớp 29K6.5

Trang 2

 Bản thảo sơ bộ

GVHD: Lê Thị Kim Hoa

PHẦN I
Tổng quan về Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
nghiệp xây lắp.
I. Đặc điểm chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1. Đặc điểm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất:
- Chi phí sản xuất của doanh nghiệp sản xuất là biểu hiện bằng tiền tòan bộ các khoản
chi phí đầu tư cho sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý , năm)
1.2. Phân loại chi phí ở doanh nghiệp xây lắp:
- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm công
nghiệp và chi phí sản xuất các ngành khác, không bao gồm chi phí tiêu thụ sản phẩm
sản xuất ra và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Tuy nhiên, do những đặc thù của sản phẩm xây lắp nên nội dung của những khái niệm
này có những nét đặc thù riêng. Theo chuẩn mực hợp đồng xây dựng, chi phí của hợp
đồng xây dựng ở doanh nghiệp xây lắp bao gồm:
+ Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng, như: chi phí nhân công tại công
trường, chi phí nguyên vật liệu, chi phí thiết bị cho công trình; khấu hao máy móc thiết
bị và các tài sản cố định khác sử dụng để thực hiện hợp đồng và các chi phí trực tiếp
khác.
+ Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ
cho từng hợp đồng cụ thể như: chi phí bảo hiểm, chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật
không liên quan đến một hợp đồng cụ thể, chi phí quản lý chung trong xây dựng…
Những chi phí này được phân bổ 1 cách có hệ thống theo một tỷ lệ hợp lý và được áo
dụng cho tất cả các chi phí có đặc điểm tương tự.
+ Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp
đồng: chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai mà khách hàng phải trả lại cho nhà
thầu đã được quy định trong hợp đồng.
- Cần chú ý là các chi phí không liên quan đến hoạt động của hợp đồng hoặc không thể
phân bổ cho hợp đồng xây dựng thì không được tính trong chi phí của hợp đồng xây
dựng. Chẳng hạn như chi phí bán hàng, khấu hao máy móc thiết bị và tài sản cố định
khác, không sử dụng cho hợp đồng xây dựng, hay các chi phí quản lý hành chính
chung, chi phí nghiên cứu và triển khai mà hợp đồng quy định khách hàn...
Bản thảo sơ bộ GVHD: Lê Thị Kim Hoa
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
TNHH Phương Hoa
SVTH: Trương Thị Xuân Lành Lớp 29K6.5 Trang 1
Báo cáo thực tập ngành kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập ngành kế toán - Người đăng: kimanhkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Báo cáo thực tập ngành kế toán 9 10 934