Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nghề nghiệp

Được đăng lên bởi vhsauthienthu
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHOA KINH TẾ

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với
công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững
chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh
nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện
công cụ quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác tổ chức kế toán.
Tổ chức công tác kế toán là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các
doanh nghiệp muốn thành công trên thị trường. Nếu một doanh nghiệp có tổ
chức tốt công tác kế toán, doanh nghiệp đó có thể kiểm soát được những vấn
đề cơ bản nhất của doanh nghiệp mình như: Tài sản cố định, các khoản thu chi,
công nợ phải trả, và có thể lập được những kế hoạch dài hạn của mình một
cách tốt nhất: Đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy trình công
nghệ.....Nó quyết định sự tồn tại hay suy vong của doanh nghiệp. Chính vì vậy
để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì doanh
nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có
hiệu quả và phát huy phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp mình.
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu và
tìm hiểu tại Công ty CP tổng công ty xây dựng Nghệ An và nhận đươc sự
hướng dẫn của cô Chu Thị Anh Đào và các cô chú, anh chị trong bộ phận kế
toán của công ty, em đã hoàn thành bài báo cáo này.
Nội dung báo cáo gồm:
PHẦN 1: Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP
tông công ty xây dựng Nghệ An
PHẦN 2: Tìm hiểu tình hình tài chính của công ty CP tổng công ty
xây dựng Nghệ An
PHẦN 3: Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty CP tổng công ty xây
dựng Nghệ An

GVHD: Chu Thị Anh Đào

1

SVTH: Đào Thị Giang

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHOA KINH TẾ

Do công tác kế toán rất phong phú cộng với kiến thức còn hạn hẹp nên
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp ý kiến và
bổ sung của cô giáo để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nghi Thạch, tháng 03 năm 2015
Sinh viên thực hiện

Đào thị Giang

PHẦN 1. TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NGHỆ AN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận
GVHD: Chu Thị Anh Đào

2

SVTH: Đào Thị Giang

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHOA KINH TẾ

1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
1.3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ
1.3.1 Đặc điểm sản xuất
1.3.2 Q...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOA KINH TẾ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những m qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước đối với
công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã những chuyển biến khá vững
chắc, từ đó mở ra nhiều hội song cũng không ít thách thức cho các doanh
nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, hoàn thiện
công cụ quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác tổ chức kế toán.
Tổ chức công tác kế toán là một nhiệm v quan trọng của tất c các
doanh nghiệp muốn thành công trên thị trường. Nếu một doanh nghiệp tổ
chức tốt công tác kế toán, doanh nghiệp đó thể kiểm soát được những vấn
đề cơ bản nhất của doanh nghiệp mình như: Tài sản cố định, các khoản thu chi,
công nợ phải trả, và thể lập được những kế hoạch dài hạn của mình một
cách tốt nhất: Đầu m rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy trình công
nghệ.....Nó quyết định sự tồn tại hay suy vong của doanh nghiệp. Chính vậy
để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của thì doanh
nghiệp cần phải quản tạo điều kiện cho công tác kế tn hoạt động
hiệu quả và phát huy phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp mình.
Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu
tìm hiểu tại Công ty CP tổng công ty xây dựng Nghệ An và nhận đươc sự
hướng dẫn của Chu Thị Anh Đào các chú, anh chị trong bộ phận kế
toán của công ty, em đã hoàn thành bài báo cáo này.
Nội dung báo cáo gồm:
PHẦN 1: Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP
tông công ty xây dựng Nghệ An
PHẦN 2: Tìm hiểu nh hình tài chính của công ty CP tổng công ty
xây dựng Nghệ An
PHẦN 3: Tìm hiểu công tác kế toán tại công ty CP tổng công ty xây
dựng Nghệ An
GVHD: Chu Thị Anh Đào 1 SVTH: Đào Thị Giang
báo cáo thực tập nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nghề nghiệp - Người đăng: vhsauthienthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
báo cáo thực tập nghề nghiệp 9 10 261