Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty TNHH Văn Quốc

Được đăng lên bởi duongquyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG CĐKT-KT TRUNG ƯƠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VĂN QUỐC
1.1

Đặc điểm chung về công ty TNHHVăn Quốc
1.1.1 Quá trình hình thành công ty TNHH Văn Quốc
1.1.2 Chức năng và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lya của công ty TNHH Văn Quốc

1.2

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Văn
Quốc
1.2.1
1.2.2

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VĂN
QUỐC
2.1 Một số quá trình kế toán chủ yếu
2.1.1 kế toán quá trình mua NVL tại công ty TNHH Văn Quốc
2.1.2 Kế toán quá trình sản suất sản phẩm tại công ty TNHH Văn
Quốc
2.1.2.1 Chi phí NVL trực tiếp
2.1.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
hoàn thành
2.1.3.1 trình tự tập hợp chi phí sản xuất
2.1.3.2 Chi phí sản xuất dở dang cuối kì
2.1.3.3 phương pháp phân bổ chi phí để tính gía thành
2.1.3.4 phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.1.3.5 Các chứng từ kế toán liên quan
2.1.4 Quá trình bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Văn
Quốc
ĐỖ THỊ NHUNG – LỚP KT24N1

Page 1

TRƯỜNG CĐKT-KT TRUNG ƯƠNG
2.1.4.1 Phương thức bán hàng
2.1.4.2 Phương thức xác định giá bán
2.1.4.3 Phương thức thu tiền hàng
2.1.4.4 Chứng từ kế toán sử dụng
2.1.4.5 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2 Báo các tài chính
2.2.1 bảng cân đối kế toán
2.2.2 Báo cáo kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
3.1 Nhận xét
3.2 Kết luận

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT
TẮT
BHYT
BHXH
GTGT
TK

NGHĨA

TỪ VIẾT

NGHĨA

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội

TẮT
KH
TKĐƯ

Khấu hao
Tài khoản đối

KC CP

ứng
Kết chuyển chi

NVL TT

phí
Nguyên vật liệu

Giá trị gia tăng
Tài khoản

KPCĐ

Kinh phí công

CP BH

trực tiếp
Chi phí bán hàng

BHTN

đoàn
Bảo hiểm thất

CPQL DN

Chi phí quản lí

TSCĐ
DN

nghiệp
Tài sản cố định
Doanh nghiệp

LN
SXC

doanh nghiệp
Lợi nhuận
Sản xuất chung

ĐỖ THỊ NHUNG – LỚP KT24N1

Page 2

TRƯỜNG CĐKT-KT TRUNG ƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những biến đổi tích cực.
Nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước bắt đầu được hình
thành.Các loại hình doanh nghiệp khác nhau không ngừng ra đời và cạnh tranh
mạnh mẽ với nhau. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đặt lên hàng đầu, là
mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết để các doanh
nghiệp củng cố vững chắc trên thị trường.
Nền kinh tế thị trường đang ngày càng...
TRƯỜNG CĐKT-KT TRUNG ƯƠNG
MỤC LỤC
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VĂN QUỐC
1.1 Đặc điểm chung về công ty TNHHVăn Quốc
1.1.1 Quá trình hình thành công ty TNHH Văn Quốc
1.1.2 Chức năng và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.1.3 Tổ chức bộ máy quản lya của công ty TNHH Văn Quốc
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Văn
Quốc
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
1.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VĂN
QUỐC
2.1 Một số quá trình kế toán chủ yếu
2.1.1 kế toán quá trình mua NVL tại công ty TNHH Văn Quốc
2.1.2 Kế toán quá trình sản suất sản phẩm tại công ty TNHH Văn
Quốc
2.1.2.1 Chi phí NVL trực tiếp
2.1.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
hoàn thành
2.1.3.1 trình tự tập hợp chi phí sản xuất
2.1.3.2 Chi phí sản xuất dở dang cuối kì
2.1.3.3 phương pháp phân bổ chi phí để tính gía thành
2.1.3.4 phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.1.3.5 Các chứng từ kế toán liên quan
2.1.4 Quá trình bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Văn
Quốc
ĐỖ THỊ NHUNG – LỚP KT24N1 Page 1
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty TNHH Văn Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty TNHH Văn Quốc - Người đăng: duongquyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty TNHH Văn Quốc 9 10 898