Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn Hoàng Tín

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC

Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THIẾT KẾ IN ẤN HOÀNG TÍN
Thời gian thực tập

: 09/01/2013-11/03/2013.

Ngƣời hƣớng dẫn

: GV Lê Thị Bích Thảo

Sinh viên thực hiện

: Trần Thiên Trang

Lớp

: KT1011

<03/2013>

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
NGÀNH KẾ TOÁN

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC

Tên cơ quan thực tập

: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THIẾT KẾ IN ẤN HOÀNG TÍN

Thời gian thực tập

: 09/01/2013-11/3/2013

Ngƣời hƣớng dẫn

: GV Lê Thị Bích Thảo

Sinh viên thực hiện

: Trần Thiên Trang

Lớp

: KT1011

<03/2013>

Báo cáo thực tập nhận thức

Đại học Hoa Sen

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI
B
B
Á
Á
O
O
C
C
Á
Á
O
O
T
T
H
H
C
C
T
T
P
P
N
N
H
H
N
N
T
T
H
H
C
C
Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THIẾT KẾ IN ẤN HOÀNG TÍN
Thời gian thực tập : 09/01/2013-11/03/2013.
Ngƣời hƣớng dẫn : GV Lê Thị Bích Thảo
Sinh viên thực hiện : Trần Thiên Trang
Lớp : KT1011
<03/2013>
Báo cáo thực tập nhận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn Hoàng Tín - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn Hoàng Tín - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn Hoàng Tín 9 10 185