Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tổng hợp

Mục lục
Lời nói đầu ......................................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN
THỦ ĐÔ ...............................................................................................................6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán, tư
vấn Thủ Đô ..........................................................................................................6
1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thủ
Đô

7
1.2.1

Ngành nghề kinh doanh .......................................................................7

1.2.2 Khách hàng chủ yếu ...............................................................................9
1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh..............................................................10
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý ...................................................................12
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ .........................................................15
2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán ........................................................15
2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán ..................................................15
2.2.1 Quá trình ký kết hợp đồng và thoả thuận dịch vụ kiểm toán................18
2.2.2 Quá trình tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ...............................18
2.2.3 Quá trình kiểm toán tại đơn vị..............................................................18
2.2.4 Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán ....................................................19
2.2.5 Phát hành dự thảo báo cáo kiểm toán ..................................................20
2.2.6 Tổng hợp xử lý các vấn đề, số liệu sau kiểm toán ................................20
2.2.7 Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức .............................................21
2.2.8 Xử lý sau phát hành báo cáo kiểm toán, hâu hợp đồng. ......................21

Ngô Thị Phượng – Kiểm toán 48A

1

Báo cáo thực tập tổng hợp

2.2.9 Sản phẩm dịch vụ kiểm toán .................................................................21
2.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán .......................................................22
2.4 Kiểm soát chất lượng kiểm toán...........................................................23
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN, TƯ VẤN THỦ ĐÔ...
Báo cáo thc tp tng hp
Ngô Th Phượng – Kim toán 48A
1
Mc lc
Li nói đầu ...................................................................................................... 4
CHƯƠNG I: TNG QUAN V CÔNG TY TNHH KIM TOÁN TƯ VN
TH ĐÔ ............................................................................................................... 6
1.1 Lch s hình thành và phát trin ca công ty TNHH kim toán, tư
vn Th Đô .......................................................................................................... 6
1.2 Đặc đim hot động ca công ty TNHH kim toán và tư vn Th
Đô 7
1.2.1 Ngành ngh kinh doanh ....................................................................... 7
1.2.2 Khách hàng ch yếu ............................................................................... 9
1.2.3 Kết qu hot động kinh doanh .............................................................. 10
1.3 Đặc đim t
chc qun lý ................................................................... 12
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIM T CHC KIM TOÁN CA CÔNG TY
TNHH KIM TOÁN TƯ VN TH ĐÔ ......................................................... 15
2.1 Đặc đim t chc đoàn kim toán ........................................................ 15
2.2 Đặc đim t chc công tác kim toán .................................................. 15
2.2.1 Quá trình ký kết hp đồng và tho thun dch v kim toán ................ 18
2.2.2 Quá trình tng hp xây dng kế hoch kim toán ............................... 18
2.2.3 Quá trình kim toán t
i đơn v .............................................................. 18
2.2.4 Tng hp và x lý kết qu kim toán .................................................... 19
2.2.5 Phát hành d tho báo cáo kim toán .................................................. 20
2.2.6 Tng hp x lý các vn đề, s liu sau kim toán ................................ 20
2.2.7 Phát hành báo cáo kim toán chính thc ............................................. 21
2.2.8 X lý sau phát hành báo cáo kim toán, hâu hp đồng. ...................... 21
Báo cáo thực tập tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ Đô 9 10 8