Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TTQ Hà Nam

Được đăng lên bởi nguyenvantruong11888
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD. Th.sỹ Ngô Thị Thu Hằng

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn sáng tạo để đứng vững trên
thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lí
tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả
cao nhất.
Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong
việc quản lí, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng
tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Mục đích của doanh nghiệp nào cũng tối đa hoá lợi nhuận một cách hợp pháp
nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả. Hơn
thế nữa phải là hiệu quả càng cao, lãi càng nhiều thì càng tốt. Đối với các doanh
nghiệp sản xuất thì vật liệu chiếm tỉ lệ lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp.
Do đó, việc sử dụng hợp lí, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở định mức
và dự toán chi phí là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá
thành sản phẩm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đồng thời tiết kiệm được lao
động xã hội.
Từ thực tế trên cho ta thấy các doanh nghiệp sản xuất nói chung, công ty trách
nhiệm hữu hạn TTQ Hà Nam nói riêng phải chú trọng tới việc quản lý hạch toán
nguyên vật liệu nhằm đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao.
Nhận thức được tính thiết thực của vấn đề này, cho nên trong thời gian
thực tập tại công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) TTQ Hà Nam em quyết định
lựa chọn nghiên cứu đề tài: ““Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại
công ty TNHH TTQ Hà Nam”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TTQ Hà
Nam.

1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD. Th.sỹ Ngô Thị Thu Hằng

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác hạch toán nguyên vật liệu
- Tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH
TTQ Hà Nam.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại
công ty TNHH TTQ Hà Nam.
1.3. Nội dung, phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Nội dung nghiên cứu
- Sổ sách kế toán, báo cáo tổng hợp về hạch toán nguyên vật liệu tại công
ty TNHH TTQ Hà Nam.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.3.2.1. Phạm vi nội dung
Tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty
1.3.2.2. Phạm vi không gian
Tại công ty TNHH TTQ Hà Nam
1.3.2.3. Phạm vi thời gian
Lấy số liệu từ năm 2009-2011
Thời gian thực tập ...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD. Th.sỹ Ngô Thị Thu Hằng
PHN I: MĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đ tài
Doanh nghiệp nhng đơn vị kinh tế phải luôn sáng tạo đ đứng vững trên
thtrường. Muốn vậy, các nhà doanh nghip phải biết sdụng các công cqun
i cnh sao cho p hp cho từng công đoạn sn xuất kinh doanh đđạt hiệu qu
cao nhất.
Xuất phát từ nhu cu trên, kế toán trở tnh công cụ quan trọng, đắc lực trong
vic quản lí, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra vic bảo vệ, sdng
i sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảoi cnh cũng như chủ động sản xuất kinh
doanh ca doanh nghip.
Mục đích của doanh nghiệp nàong tối đa hoá lợi nhuận một cách hợp pháp
nga là hoạt động sn xuất kinh doanh của doanh nghip phải có hiu quả. Hơn
thế nữa phải là hiu quả càng cao, lãi càng nhiu tcàng tt. Đối với các doanh
nghip sản xuất t vật liệu chiếm tỉ llớn trong toàn bộ chi p ca doanh nghiệp.
Do đó, việc sử dụng hợp lí, tiết kim chi phí ngun vật liu trên cơ sở định mức
dự toán chi phí biện pháp hữu hiệu nhất để hthấp chi p sn xuất, giảm g
thành sản phẩm, ng thu nhập cho doanh nghiệp, đng thi tiết kiệm được lao
động xã hội.
Từ thực tế trên cho ta thấy các doanh nghiệp sn xuất i chung, công ty trách
nhiệm hữu hạn TTQ Hà Nam nói riêng phải chú trng tới việc quản hạch toán
ngun vật liu nhằm đảm bảo sản xuất đạt hiu quả cao.
Nhận thức đưc nh thiết thực của vấn đề này, cho nên trong thời gian
thực tập tại công ty Trách nhim hữu hạn (TNHH) TTQ Nam em quyết định
lựa chọn nghiên cứu đề tài: ““Tìm hiểu công c hạch toán ngun vật liệu tại
ng ty TNHH TTQ Hà Nam.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
m hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại ng ty TNHH TTQ Hà
Nam.
1
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TTQ Hà Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TTQ Hà Nam - Người đăng: nguyenvantruong11888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Báo cáo thực tập: Tìm hiểu công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TTQ Hà Nam 9 10 286