Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tổng hợp

Được đăng lên bởi vohienhtc-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sinh viên: Võ Thị Hảo

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hồng Lam
MỤC LỤC

Lời mở đầu ................................................................................................... 2
Danh mục viết tắt ......................................................................................... 3
Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ .......................................................... 3
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG......... 4
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .............................. 4
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty .................................. 5
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty .............................................. 5
1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ................. 10
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG.......................................................... 11
2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ................................................ 11
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán ....................... 11
2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán ............................................15
2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế .................................................... 18
2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích . . 18
2.2.2 Nội dung các chỉ tiêu phân tích kinh tế của công ty ................... 18
2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
dựa trên số liệu của báo cáo tài chính………………………………… 20
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH
TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG............................. 22
3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị .......................... 22
3.1.1 Ưu điểm ........................................................................................... 22
3.1.2 Hạn chế ........................................................................................... 24
3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị .......... 25
3.2.1 Ưu điểm ...........................................................................................25
3.2.2 Hạn chế ........................................................................................... 25
IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ............................................ 25
Kết luận ......................................................................................................... 27
Phụ lục ...............
Sinh viên: Võ Thị Hảo GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hồng Lam
MỤC LỤC
Lời mở đầu ................................................................................................... 2
Danh mục viết tắt ......................................................................................... 3
Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ .......................................................... 3
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG......... 4
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .............................. 4
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty .................................. 5
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty .............................................. 5
1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ................. 10
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG.......................................................... 11
2.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ................................................ 11
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán ....................... 11
2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán ............................................15
2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế .................................................... 18
2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích . . 18
2.2.2 Nội dung các chỉ tiêu phân tích kinh tế của công ty ................... 18
2.2.3 nh toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
dựa trên số liệu của báo cáo tài chính………………………………… 20
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH
TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG............................. 22
3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị .......................... 22
3.1.1 Ưu điểm ........................................................................................... 22
3.1.2 Hạn chế ........................................................................................... 24
3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị .......... 25
3.2.1 Ưu điểm ...........................................................................................25
3.2.2 Hạn chế ........................................................................................... 25
IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ............................................ 25
Kết luận ......................................................................................................... 27
Phụ lục .......................................................................................................... 29
1
báo cáo thực tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tổng hợp - Người đăng: vohienhtc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
báo cáo thực tập tổng hợp 9 10 71