Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp

Được đăng lên bởi voluxu94
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Thùy
Lớp

: Kế Toán- D

Khóa: 35

Tên cơ sở thực tập

: Công ty TNHH Thanh Huy

I. NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. Tình hình thực hiện:....................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Nội dung của đề tài:....................................................................................................
- Cơ sở lý thuyết:...........................................................................
- Phương pháp giải quyết các vấn đề:....................................................................
3. Hình thức của đề tài:
- Hình thức trình bày:.............................................................................................
- Kết cấu của Báo cáo :..........................................................................................
4. Những nhận xét khác:.................................................................................................
....................................................................................................................................…
....................................................................................................................................…
II. ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
-Tiến trình làm đề tài:
- Nội dung đề tài:
- Hình thức đề tài:
Tổng cộng:

..........................
..........................
..........................

Bình Định, ngày … tháng … năm 2015
Giáo viên hướng dẫn
LÊ XUÂN QUỲNH

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN VẤN ĐÁP
Họ tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Thùy
Lớp : Kế Toán - D

Khóa: 35

Tên cơ sở thực tập : Công ty TNHH Thanh Huy
Địa chỉ cơ sở thực tập: Khối 3 Thị trấn Núi Thành_Quảng Nam
I. NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. Nội dung của báo cáo:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Hình thức báo cáo :
........
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Thùy
Lớp : Kế Toán- D Khóa: 35
Tên cơ sở thực tập : Công ty TNHH Thanh Huy
I. NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. Tình hình thực hiện:....................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Nội dung của đề tài:....................................................................................................
- Cơ sở lý thuyết:...........................................................................
- Phương pháp giải quyết các vấn đề:....................................................................
3. Hình thức của đề tài:
- Hình thức trình bày:.............................................................................................
- Kết cấu của Báo cáo :..........................................................................................
4. Những nhận xét khác:.................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
II. ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
-Tiến trình làm đề tài: ..........................
- Nội dung đề tài: ..........................
- Hình thức đề tài: ..........................
Tổng cộng:
Bình Định, ngày … tháng … năm 2015
Giáo viên hướng dẫn
LÊ XUÂN QUỲNH
Báo cáo thực tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp - Người đăng: voluxu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp 9 10 665