Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp

Được đăng lên bởi Hà Phạm
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2152 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế toán - Kiểm
toán

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................iii
DANH MỤC VIẾT TẮT............................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU..........................................................................................v
I. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP..............................................................1

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị....................................................1
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.........................................................4
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị....................................................................6
1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất......9
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI ĐƠN VỊ.. .12
2.1 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị....................................................................12
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị....................12
2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán.....................................................................14
2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế.....................................................................18
2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế.................18
2.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị..........................................19
2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn dựa trên
số liệu của các báo cáo tài chính.................................................................................21
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ
CỦA ĐƠN VỊ.............................................................................................................23
3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị...........................................23
3.1.1 Ưu điểm..............................................................................................................24
3.1.2 Hạn chế............................................................................................................... 24
3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị...........................26
3.2.1 Ưu điểm............................................................................
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kế toán - Kiểm
toán
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................iii
DANH MỤC VIẾT TẮT............................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU..........................................................................................v
I. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP..............................................................1
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị....................................................1
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.........................................................4
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị....................................................................6
1.4 Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất......9
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI ĐƠN VỊ...12
2.1 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị....................................................................12
2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị....................12
2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán.....................................................................14
2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế.....................................................................18
2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế.................18
2.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại đơn vị..........................................19
2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn dựa trên
số liệu của các báo cáo tài chính.................................................................................21
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ
CỦA ĐƠN VỊ.............................................................................................................23
3.1 Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị...........................................23
3.1.1 Ưu điểm..............................................................................................................24
3.1.2 Hạn chế...............................................................................................................24
3.2 Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị...........................26
3.2.1 Ưu điểm..............................................................................................................26
3.2.2 Hạn chế...............................................................................................................26
IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...................................26
KẾT LUẬN xv
SV: Phạm Thị Hà Lớp K46D2 Báo cáo thực tập tổng hợp
i
Báo cáo thực tập tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp - Người đăng: Hà Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp 9 10 884