Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi zuzudbskbmt
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
TNHH ĐẠI BẮC – MIỀN NAM
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Lịch sử hình thành
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về việc chăm sóc sức
khỏe của người dân cũng ngày càng tăng. Các loại dược phẩm, y tế… trở nên thiết yếu
trong đời sống. Nắm bắt được tình hình đó, Công ty TNHH Đại Bắc – Miền Nam được
thành lập theo quyết định số 4102027742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp vào
ngày 25/01/2005 (Tên cũ : Công ty TNHH PHAN XI PHĂNG). Với phương châm
“Hợp tác - Phát triển - Chia sẻ - Thành công”, công ty ra đời nhằm phục vụ nhu cầu
thiết yếu về chăm sóc sức khỏe thông qua việc phân phối các loại dược phẩm cho các
đại lý, nhà thuốc, bệnh viện trong và ngoài thành phố cũng như trên toàn quốc.
-

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH ĐẠI BẮC – MIỀN NAM (Tên cũ : Công ty TNHH

-

PHAN XI PHĂNG).
Tên tiếng Anh: SOUTHERN DAI BAC COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt: SOUNTHERN DAIBAC CO.LTD.
Địa chỉ trụ sở chính: 243/9/12P Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0303646106 .
Điện thoại: (08) 6265.0738 Fax: (08) 6264.7375.
Email: daibacmiennam@yahoo.com.vn
WebSite: 
Hình thức sở hữu: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Mặt hàng kinh doanh: Thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và chất

-

tẩy rửa, thiết bị, vật tư y tế….
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).

1.1.2. Quá trình phát triển
* Giai đoạn 1: (2005 – 2007)
- Bắt đầu hoạt động kinh doanh với tên Công ty TNHH PHAN XI PHĂNG.
- Tiến hành hoạt động tìm kiếm khách hàng và kinh doanh các mặt hàng đã đăng ký
- Tìm hiểu các nguồn cung cấp hàng hóa để có được nguồn hàng đảm bảo cả về chất
lượng và số lượng cùng với giá cả hợp lý.
- Nghiên cứu thị trường và tìm hiểu các mặt hàng kinh doanh mới.
* Giai đoạn 2: (2008 – 2010)
- Công ty bước vào giai đoạn phát triển nhanh, mở rộng và đa dạng hóa các mặt hàng
kinh mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Các mặt hàng chiết xuất từ thiên nhiên được công ty ưu tiên và phát triển mạnh .
GVHD: Th.S Nguyễn Kính
Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

- Công ty đã nhận được nhiều hợp đồng cung cấp dược phẩm, mua bán hàng hóa….
cho các bệnh viện và công ty dược lớn tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.
- Công ty mở rộng thêm các điểm phân phối sỉ và lẻ khắp các tỉnh miền Nam.
* Giai đoạn 3: (2011 - đến nay)
- Công ty tiếp tục duy trì tốc ...
 
 !"#$#%#&'%(")'*"+,-"%.
%"/0#123#,""*3
4456789::;<=


 !"#$%&'()*$"+,-./
#041232"+44(51667*829:1!"+
);<=0>?@?@AA>@$>.?*7"@'6(:A
BCDEFDBEECG/&H(5166@6I1JK@6L1MN'OP"Q%
R5!#STT
5<!%0)*$"+,
*)U030&"/<0'
V /OH(51667WK8X(9:KY11I:G/&H(5166
@6I1JK@6L1MN'
V /IH>Z[6\]1^IK8I((Z:@I1_`K:K\^'
V /2H>Z[16\]1^IK8I((Z'`^'
V 7=!aT.bHBcdDeDFB@56@'Fdf'FE'6(:'
V :g0$!HEdEdhchFEh'
V 7*HGEiNhBhC'Ejdik!lHGEiNhBhc'jdjC'
V \!)H
V m3>Hnnn'$!3!'
V 64.oH(5166B/.)/'
V :p$!H0o!3q,r,A
,s!3=;"-'
V  
 
!!"#$%&''()''*+
"82*t$!P/(5166@6I1JK@6L1M'
V*t4$!pgU
V4uA!"+uv3vvA
)"+0)"+wPv+)U'
V1/="#4p$!P4
,!"#$%&''-)''+
V(53"P!*!.t!$*!p
P !"#/$w'
V(plAx//"+5"/* '
MO6^H'>1y?b !F
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: zuzudbskbmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 116