Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Được đăng lên bởi langthuthao993
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 3 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa kÕ to¸n

Báo Cáo
Thực Tập Tốt Nghiệp

Đề Tài:
Công tác Kế Toán Tại Công Ty Dệt Hà Nam

Họ tên sinh viên: Lại Thanh Tùng

SVTH: L¹i Thanh Tïng

Líp: 2LT 03 – 01T

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa kÕ to¸n

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................................2
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT HÀ NAM..........................................3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt Hà Nam...............................................3
2.Tình hình, kết quả kinh doanh của Công ty dệt Hà Nam...........................................................5
3. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất..................................................................8
4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Dệt Hà Nam..................................................................8
PHẦN II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT HÀ NAM..............................................................................8
1. Tổ chức bộ máy kế toán.........................................................................................................8
1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán................................................................................................8
1.2 Giải thích sơ đồ.......................................................................................................................8
2. Các chính sách chế độ kế toán đang áp dụng tại Công ty Dệt Hà Nam.............................9
3. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Dệt Hà Nam......................................................10
3.1 Kế toán nguyên vật liệu........................................................................................................10
3.2 Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương....................................................................13
3.3.Kế toán tài sản cố định..........................................................................................................15
3. 4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm...........................................................19
3. 5 Kế toán vốn bằng tiền.........................................................................................................20
3.6 Kế toán thuế..........................................................................................................................2...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa kÕ to¸n
Báo Cáo
Thực Tập Tốt Nghiệp
Đề Tài:
Công tác Kế Toán Tại Công Ty Dệt Hà Nam
Họ tên sinh viên: Lại Thanh Tùng
SVTH: L¹i Thanh Tïng Líp: 2LT 03 01T
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp - Người đăng: langthuthao993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 9 10 23