Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và
các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp:
1.1.1.1. Các khái niệm :
* Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động vào tự
nhiên để tạo ra những vật phẩm, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của con người.
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất, là yếu tố quyết
định về chi phí lao động, là chi phí cơ bản nhất của quá trình sản xuất ra. Vì vậy để
tiến hành sản xuất thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có 3 yếu tố cơ bản đó
chính là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động (con người), trong đó lao
động là yếu tố quyết định nhất trong doanh nghiệp.
* Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao
động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp nhằm
đảm bảo cho người lao động đủ để tái xuất sức lao động và nâng cao, bồi dưỡng sức
lao động.
* Các khoản trích theo lương là các khoản được trích theo tỉ lệ tiền lương tính
vào chi phí và các khoản người lao động được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp
như BHXH, BHYT, BHTN...
+ BHXH: Là một bộ phận của giá trị sản phẩm được biểu hiện dưới hình thức tiền
tệ, sử dụng để phân phối lại nhằm giải quyết các trường hợp ốm đau bệnh tật.
+ BHYT: Là những khoản tiền mà người lao động trích từ thu nhập của mình để
hình thành một quỹ riêng chi trả cho các trường hợp bị ốm đau tai nạn. Lao động
mà không ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt bình thường. Đây là một khoản thu
nhập của người lao động nhằm mục đích duy trì vai trò bảo vệ sức khoẻ...
1.1.1.2. Vai trò:

1

Lao động là yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất và tái sản xuất. Bởi
vì nó là một yếu tố con người nên lao động gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh
của mỗi doanh nghiệp. Việc không ngừng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề
cho người lao động là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, lao động còn là cơ sở
để xây dựng chế độ tiền lương, chế độ trích và trả lương thật chính xác.
Tiền lương là một trong những hình thức kích thích lợi ích vật chất đối với
người lao động . Vì vậy, để sử dụng đòn bẩy tiền lương nhằm đảm bảo sản xuất
phát triển, duy trì một đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý
thức kỷ luật vững, đòi hỏi công tác tiền lương trong doanh nghiệp phải đặc biệt coi
trọng.
Tổ chức tiền lư...
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và
các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp:
1.1.1.1. Các khái niệm :
* Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động vào tự
nhiên để tạo ra những vật phẩm, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của con người.
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất, là yếu tố quyết
định về chi phí lao động, là chi phí cơ bản nhất của quá trình sản xuất ra. Vì vậy để
tiến hành sản xuất thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có 3 yếu tố cơ bản đó
chính là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động (con người), trong đó lao
động là yếu tố quyết định nhất trong doanh nghiệp.
* Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao
động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp nhằm
đảm bảo cho người lao động đủ để tái xuất sức lao động và nâng cao, bồi dưỡng sức
lao động.
* Các khoản trích theo lương là các khoản được trích theo tỉ lệ tiền lương tính
vào chi phí và các khoản người lao động được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp
như BHXH, BHYT, BHTN...
+ BHXH: Là một bộ phận của giá trị sản phẩm được biểu hiện dưới hình thức tiền
tệ, sử dụng để phân phối lại nhằm giải quyết các trường hợp ốm đau bệnh tật.
+ BHYT: Là những khoản tiền mà người lao động trích từ thu nhập của mình để
hình thành một quỹ riêng chi trả cho các trường hợp bị ốm đau tai nạn. Lao động
mà không ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt bình thường. Đây là một khoản thu
nhập của người lao động nhằm mục đích duy trì vai trò bảo vệ sức khoẻ...
1.1.1.2. Vai trò:
1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 563