Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Được đăng lên bởi Thuan ND
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2351 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Lời mở đầu 1
Phần I: Tìm hiểu chung về công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật Phú Hà ..........................2
1.1.............
Quá trình hình thành và phát triển công ty..................................................... 2
1.1.1 Khái quát chung về công ty............................................................................................2
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà
.........................................................................................................................................4
1.2
Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà ............................4
1.2.1 Co cấu tôt chức của công ty............................................................................................ 4
1.2.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty...........................................8
1.3
Chức năng nhiệm vụ của công ty...................................................................................8
1.3.1 Nhiệm vụ ........................................................................................................................8
1.4
Đặc điểm của doanh nghiệp............................................................................................8
1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh ......................................................................................................8
1.4.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.................................................. 9
1.4.3 Quy mô của công ty .......................................................................................................9
1.5
Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà ..........11

1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của các kế toán viên .........11
1.5.2 Chế độ, phương pháp kế toán Công ty áp dụng.........................................................
1.5.2.1 Hình thức ghi sổ kế toán................................................................................................13
1.5.2.2 Chế độ kế toán công ty áp dụng ..................................................................................15
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ
THUẬT PHÚ HÀ
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3.
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Kế toán vật tư tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà16..........................16
Đặc điểm kế toán vật tư tại Công ty.......................
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Lời mở đầu 1
Phần I: Tìm hiểu chung về công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật Phú Hà ..........................2
1.1............. Quá trình hình thành và phát triển công ty..................................................... 2
1.1.1 Khái quát chung về công ty............................................................................................2
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà
.........................................................................................................................................4
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà ............................4
1.2.1 Co cấu tôt chức của công ty............................................................................................ 4
1.2.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty...........................................8
1.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty...................................................................................8
1.3.1 Nhiệm vụ ........................................................................................................................8
1.4 Đặc điểm của doanh nghiệp............................................................................................8
1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh ......................................................................................................8
1.4.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.................................................. 9
1.4.3 Quy mô của công ty .......................................................................................................9
1.5 Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà ..........11
1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của các kế toán viên .........11
1.5.2 Chế độ, phương pháp kế toán Công ty áp dụng.........................................................
1.5.2.1 Hình thức ghi sổ kế toán................................................................................................13
1.5.2.2 Chế độ kế toán công ty áp dụng ..................................................................................15
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ
THUẬT PHÚ HÀ
2.1 Kế toán vật tư tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Hà16..........................16
2.1.1 Đặc điểm kế toán vật tư tại Công ty..............................................................................16
2.1.2 Phân loại CCDC tại Công ty..........................................................................................16
2.1.3. Chứng từ sử dụng...........................................................................................................17
2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ......................................................................................17
2.1.5 Sổ sách kế toán...............................................................................................................18
2.2 Kế toán Tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật Phú Hà.............26
2.2.1 Đặc điểm của Tài sản cố định tại Công ty:.....................................................................26
2.2.2 Chứng từ sử dụng...........................................................................................................26
2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ.......................................................................................26
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Người đăng: Thuan ND
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TỔNG HỢP 9 10 147