Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán

Được đăng lên bởi Hoa Tuyết Tan
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 5627 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội

Báo cáo thực tập

DANH MỤC VIẾT TẮT
BHXH

: Bảo hiểm xã hội

BHYT

: Bảo hiểm y tế

BHTN

: Bảo hiểm thất nghiệm

GTGT

: Giá trị gia tăng

HH

: Hàng Hóa

KPCĐ

: Kinh phí công đoàn

NKC

: Nhật ký chung

NVL – CCDC

: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

PX

: Phiếu xuất

PN

: Phiếu nhập

UBND

: Ủy ban nhân dân

TNHH

: Tránh nhiệm hữu hạn

SP

: Sản phẩm

VNĐ

: Việt Nam đồng

SV:Bùi Thị Hồng Hạnh

1

MSV:CKX10.6.16

Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội

Báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô
của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu
vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều các doanh nghiệp thành lập.Do
nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng
vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị
trường và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lợi nhuận cao.
Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn luôn sáng tạo để đứng vững
trên thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ
quản lí tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt
hiệu quả cao nhất.
Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực
trong việc quản lí, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử
dụng tài sản,vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục đích của doanh nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận một cách hợp
pháp nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả,
Hơn thế nữa phải là hiệu quả càng cao, lãi càng nhiều thi càng tốt. Đối với các
doanh nghiệp sản xuất thì vật liệu chiếm tỉ lệ lớn trong toàn bộ chi phí của doanh
nghiệp. Do đó, việc sử dụng hợp lí, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở
định mức và dự toán chi phí là biện pháp hữu hiệu nhất để hạ thấp chi phí sản
xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp đồng thời tiết
kiệm được lao động cho xã hội.
Ở hầu hết các doanh nghiệp, NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản
phẩm. Vì vậy NVL có ý nghĩa quan trọng trong việc qui định số lượng và chất
lượng sản phẩm sản xuất ra đời.

SV:Bùi Thị Hồng Hạnh

2

MSV:CKX10.6.16

Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội

Báo cáo thực tập

Trên đây ta đã thấy vai trò của NVL quan trọng tới mức nào trong quá trình sản
xuất.Do đó, trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, cùng
với sự hướng dẫ...
Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập
DANH MỤC VIẾT TẮT
BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
BHTN : Bảo hiểm thất nghiệm
GTGT : Giá trị gia tăng
HH : Hàng Hóa
KPCĐ : Kinh phí công đoàn
NKC : Nhật ký chung
NVL – CCDC : Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
PX : Phiếu xuất
PN : Phiếu nhập
UBND : Ủy ban nhân dân
TNHH : Tránh nhiệm hữu hạn
SP : Sản phẩm
VNĐ : Việt Nam đồng
SV:Bùi Thị Hồng Hạnh 1 MSV:CKX10.6.16
báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán - Người đăng: Hoa Tuyết Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán 9 10 797