Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập về giá thành tại công ty TNHH MTV Vĩnh Quán

Được đăng lên bởi cakeo
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Trong xu theá ñoùn ñaàu vaø hoäi nhaäp kinh teá caû nöôùc ta gia nhaäp vaøo toå
chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO). Caùc Doanh nghieäp thuoäc taát caû caùc thaønh
phaàn kinh teá trong nöôùc ñang ñöùng tröôùc thaùch thöùc, ñoàng thôøi cuõng môû ra
nhieàu cô hoäi ñeå phaùt trieån. Chính vì vaäy muoán toàn taïi vaø phaùt trieån ñeå caïnh
tranh ñöôïc vôùi caùc Doanh nghieäp khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc, ñoøi hoûi caùc Doanh
nghieäp phaûi coù caùc chieán löôïc kinh doanh hieäu quaû ñi tröôùc ñoùn ñaàu, naém baét
thò hieáu cuûa thò tröôøng ñeå môû roäng saûn xuaát kinh doanh, ñaït hieäu quaû cao.Töø ñoù
xaùc ñònh cho mình moät choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng.
Vaán ñeà baûn ñeåà caùc doanh nghieäp toàn taïi vaø phaùt trieån laø saûn phaåm
saûn xuaát ra phaûi ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän v tieâu thuï nhanh ñeå hoaøn voán v
coù ñieàu kieän ñeå tieáp tuïc thöïc hieän chu kyø taùi saûn xuaát môùi, cho neân hieäu quaû
saûn xuaát kinh doanh v chæ tieâu giaù thaønh saûn phaåm chieám vai troø quan troïng
trong vieäc caïnh tranh thò tröôøng.Do vaäy ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån thì vaán ñeà quan
taâm haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp laø chaát löôïng saûn phaåm, thò tröôøng tieâu thuï
vaø giaù caû cuûa saûn phaåm. Töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu vaø keá hoaïch saûn xuaát
Nhö vaäy, coâng taùc taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm raát quan
troïng vaø caàn phaûi chính xaùc tuyeät ñoái. Nhöng vaán ñeà laø nhöõng chi phí naøo laø chi
phí ñeâ’ taäp hôïp cho vieäc tính giaù thaønh vaø tìm ra nhöõng bieän phaùp naøo ñeå cho
coâng taùc taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh toái öu nhaát.
Muïc ñích cuûa caùc nhaø saûn xuaát kinh teá laø “Lôïi Nhuaän”. Muoán thu ñöôïc
lôïi nhuaän phaûi ñaåy maïnh nghieân cöùu, ñaåy maïnh saûn xuaát, öùng duïng khoa hoïc
kyõ thuaät vaø tìm caùch haï giaù thaønh ñeå saûn phaåm cuûa mình ñöôïc thò tröôøng chaáp
nhaän tieâu thuï. Do ñoù maø coâng taùc keá toaùn giöõ vai troø raát quan troïng vaø nhaát laø
khaâu toång hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. Vôùi nghóa quan troïng nhö
treân , em ñaõ choïn chuyeân ñeà KEÁ TON CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH
GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM taïi Coâng Ty TNHH Moät Thaønh Vieân VÓNH
QUAÙN laøm ñeà taøi baùo caùo toát nghieäp.
Do ñeà taøi lieân quan ñeán nhieàu vaán ñeà, maëc duø baûn thaân raát coá gaéng
nhöng cuõng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt. vaäy, em mong raèng thaày coâ
chæ ñaïo giuùp ñôõ ñeå em söûa chöõa hoaøn thieän ñeà taøi naøy.
Em xin chaân thaønh caûm ôn.
Trang 1
Báo cáo thực tập về giá thành tại công ty TNHH MTV Vĩnh Quán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập về giá thành tại công ty TNHH MTV Vĩnh Quán - Người đăng: cakeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Báo cáo thực tập về giá thành tại công ty TNHH MTV Vĩnh Quán 9 10 928