Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH

Được đăng lên bởi namcung1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
NgayCT

MaHang

TenHang

Loai

NhapKho

XuatKho

TonKho

10/12/2003

T-1

Tôm

1

871

261

610

7/4/2003

C-2

Cá

2

851

24

827

2/1/2003

M-1

Mực

1

263

202

61

5/31/2003

M-3

Mực

3

681

111

570

10/3/2003

B-2

Bào Ngư

2

405

281

124

10/5/2003

N-1

Nghêu

1

401

203

198

7/14/2003

T-3

Tôm

3

639

141

498

11/5/2003

B-3

Bào Ngư

3

896

102

794

5/20/2003

N-2

Nghêu

2

507

153

354

10/8/2003

C-1

Cá

1

381

16

365

Yêu Cầu
Hoàn thành Bảng thống kê sau (Thay các dấu ? bằng các công thức)

BẢNG THỐNG KÊ
Câu 1

Có bao nhiêu mặt hàng có MaHang bắt đầu bằng chữ T?

Câu 2

Đếm xem có bao nhiêu mặt hàng Loai 2?

Câu 3

Tổng NhapKho của các mặt hàng Loai 3 là bao nhiêu?

Câu 4

Tổng XuatKho của các mặt hàng Tôm là bao nhiêu?

Câu 5

Giá trị nhỏ nhất TonKho của các mặt hàng Loai 2 là bao nhiêu?

Câu 6

Giá trị lớn nhất XuatKho của mặt hàng Mực là bao nhiêu?

Câu 7

Tổng TonKho của các mặt hàng Loai 1 và Loai 2 là bao nhiêu?

Câu 8

Tổng NhapKho và XuatKho của các mặt hàng Loai 3 là bao nhiêu?

Câu 9

Tổng TonKho của mặt hàng Bào Ngư và Nghêu là bao nhiêu?

Câu 10

Tỷ lệ phần trăm giữa XuatKho và NhapKho của mặt hàng Cá là bao nhiêu?

Câu 11

Tổng XuatKho của mặt hàng Tôm Loai 1 và Mực Loai 3 là bao nhiêu?

Câu 12

Tổng NhapKho của Nghêu và Bào Ngư loại 2 là bao nhiêu?

Câu 13

Tỷ lệ phần trăm TonKho giữa mặt hàng Mực và Cá là bao nhiêu?

Câu 14

Giá trị NhapKho nhỏ nhất của các mặt hàng có TonKho >=500 là bao nhiêu?

Câu 15

Tổng TonKho của các mặt hàng có NhapKho <500 hoặc XuatKho >=200 là bao nhiêu?

Câu 16

Giá trị NhapKho nhỏ nhất trong tháng 7 là bao nhiêu?

Câu 17

Tổng XuatKho của các mặt hàng Loai 1 trong tháng 10 là bao nhiêu?

Câu 18

Giá trị TonKho lớn nhất từ ngày 1 đến ngày 15 là bao nhiêu?

Câu 19

Tổng NhapKho của Quý 4 là bao nhiêu? (Quý 4 gồm các tháng 10,11 và 12)

Câu 20

Tổng NhapKho và XuatKho của các mặt hàng trong ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật là bao nhiêu?
Hãy sắp xếp danh sách theo yêu cầu sau:

Câu 1

Tăng dần theo NgayCT

Câu 2

Giảm dần theo TenHang

Câu 3

Giảm dần theo Loai, nếu Loai mà trùng thì tăng dần theo TonKho

Câu 4

Tăng dần theo TenHang, nếu trùng TenHang thì giảm dần theo NhapKho

Câu 5

Giảm dần theo Loai, nếu trùng Loai thì tăng dần TenHang,
nếu trùng TenHang thì giảm dần theo NgayCT
Sử dụng chức năng lọc bằng AutoFilter, hãy lọc ra danh sách:

Câu 1

Các mặt hàng là Tôm

Câu 2

Các mặt hàng có NhapKho <=500

Câu 3

Các mặt hàng Loai 1 và có XuatKho>200

Câu 4

Các...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
NgayCT MaHang TenHang Loai NhapKho XuatKho TonKho
10/12/2003 T-1 Tôm 1 871 261 610
7/4/2003 C-2 2 851 24 827
2/1/2003 M-1 Mực 1 263 202 61
5/31/2003 M-3 Mực 3 681 111 570
10/3/2003 B-2 Bào Ngư 2 405 281 124
10/5/2003 N-1 Nghêu 1 401 203 198
7/14/2003 T-3 Tôm 3 639 141 498
11/5/2003 B-3 Bào Ngư 3 896 102 794
5/20/2003 N-2 Nghêu 2 507 153 354
10/8/2003 C-1 1 381 16 365
Yêu Cầu
Hoàn thành Bảng thống kê sau (Thay các dấu ? bằng các công thức)
BẢNG THỐNG KÊ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Có bao nhiêu mặt hàng có MaHang bắt đầu bằng chữ T?
Đếm xem có bao nhiêu mặt hàng Loai 2?
Tổng NhapKho của các mặt hàng Loai 3 là bao nhiêu?
Tổng XuatKho của các mặt hàng Tôm là bao nhiêu?
Giá trị nhỏ nhất TonKho của các mặt hàng Loai 2 là bao nhiêu?
Giá trị lớn nhất XuatKho của mặt hàng Mực là bao nhiêu?
Tổng TonKho của các mặt hàng Loai 1 Loai 2 là bao nhiêu?
Tổng NhapKhoXuatKho của các mặt hàng Loai 3 là bao nhiêu?
Tổng TonKho của mặt hàng Bào NgưNghêu là bao nhiêu?
Tỷ lệ phần trăm giữa XuatKho NhapKho của mặt hàng là bao nhiêu?
Tổng XuatKho của mặt hàng Tôm Loai 1 Mực Loai 3 là bao nhiêu?
Tổng NhapKho của NghêuBào Ngư loại 2 là bao nhiêu?
Tỷ lệ phần trăm TonKho giữa mặt hàng Mực là bao nhiêu?
Giá trị NhapKho nhỏ nhất của các mặt hàng có TonKho >=500 là bao nhiêu?
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH - Trang 2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH - Người đăng: namcung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH 9 10 790