Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi BichHuong
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ Kinh tế - Kĩ Thuật Phú Thọ

Báo cáo tốt nghiệp

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
HỮU NGHỊ
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn chuyên đề
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt, để đứng
vững và phát triển thì cần có phương án kinh doanh hiệu quả.
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc
lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp
phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết
quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là
kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí
của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi
phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công
tác kế toán tiêu thụ là rất cần thiết, doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời
và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại
Công ty CP xi măng Hữu Nghị được sự hướng dẫn và giúp đỡ của giảng viên
hướng dẫn Ths. Lương Thị Thu Hà và các anh chị phòng tài chính – kế toán của
Công Ty, em đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tiêu
thụ và xác định kết quả kinh doanh”làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung
Tìm ra một số giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất tại công ty,
tăng lợi nhuận sau thuế của công ty và từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho
cán bộ nhân viên.
2.2 Mục tiêu cụ thê
- Tìm hiểu tổng quan về công ty CP xi măng Hữu Nghị.
1
HS: Lê Thị Hương

Lớp: 30C5

Trường CĐ Kinh tế - Kĩ Thuật Phú Thọ

Báo cáo tốt nghiệp

-Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty CP xi măng Hữu Nghị.
- Đưa ra nhận xét đánh giá về thực trạng và nguyên nhân nhằm đề ra
giải pháp để góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm
và xác định KQKD tại công ty CP xi măng Hữu Nghị.
3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu
Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty CP xi măng Hữu Nghị.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: nghiên cứu công ty CP xi măng Hữu Nghị.
- Về thời gian: nghiên cứu chủ yếu trong quý IV của năm 2011.
-...
Tr


 !"#$%
&
#'()$*#
'+(,-./012/0345267
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động quyết liệt, để đứng
vững và phát triển thì cần có phương án kinh doanh hiệu quả.
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc
lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp
phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết
quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là
kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí
của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp và cơ sở để doanh nghiệp thu nhập đắp chi
phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Do vậy bên cạnh các biện pháp quản chung, việc tổ chức hợp công
tác kế toán tiêu thụ rất cần thiết, doanh nghiệp đầy đủ thông tin kịp thời
và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Nhận thức tm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tp tại
Công ty CP xi măng Hữu Nghị được sự hướng dn và giúp đỡ của giảng viên
hướng dẫn c anh chị png tài chính – kế toán của
Công Ty, em đã nghn cứu và lựa chn đề tài 8/09//:2;<=/>?<.=2<@53
<0ABCD=/6E20>?<F3G>@20-.H20”làm đề i báo cáo tốt nghiệp.
I+$A/<@532;0@52/93

Tìm ra mt s giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm chi p sản xuất ti công ty,
tăng lợi nhuận sau thuế của công ty từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho
cán bộ nhân viên.

- Tìm hiểu tổng quan về công ty CP xi măng Hữu Nghị.
 !"#$%&
1
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP - Người đăng: BichHuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 9 10 38