Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp chương 2

Được đăng lên bởi Kelly CN
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM
SẢN KIÊN GIANG
2.1. Đặc điểm chung của công ty:
2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty:
- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang.
- Tên giao dịch: Kien Giang Agro – Forestry Product Joint – Stock Company.
- Tên viết tắt: KIGIFAC.
- Trụ sở chính: Số 01 Ngô Thời Nhiệm, Phường An Bình, TP. Rạch Giá – Kiên
Giang.
- E-mail: info@kigifac.com.vn.
- Nguốn vốn hình thành công ty với số vốn điều lệ: 63.933.100.000đ.
Được thành lập ngày 22/10/1992 theo Quyết định số 760/UB – QĐ của UBND
tỉnh Kiên Giang với tên gọi công ty Lâm sản Kiên Giang với chức năng chủ yếu là
chế biến, sản xuất các mặt hàng gỗ và trồng rừng nguyên liệu giấy.
Đến ngày 29/11/1997, đổi tên thành Công ty Nông Lâm sản Kiên Giang theo
Quyết định số 2349/QĐ – UB – UBND Tỉnh bổ sung thêm các chức năng như: chế
biến, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, chủ yếu là gạo, xây dựng và phát triển nông
thôn, kinh doanh bất đông sản, ….
Từ ngày 13/02/2006, chuyển sang hình thức cổ phần với tên gọi Công ty Cổ
phần Nông Lâm sản Kiên Giang (KIGIFAC) theo Quyết định số 89/QĐ – UBND
ngày 19/01/2006 của UBND Tỉnh Kiên Giang và Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 56-03-00056 ngày 29/03/2006 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kiên Giang.
Là đơn vị chuyên đi đầu trong sản xuất và chế biến nông lâm sản. Qua 9 năm
hoạt động, công ty đã đưa ra những sản phẩm tốt nhất để thoả mãn nhu cầu của
khách hàng. Nhãn hiệu KIGIFAC đã được khẳng định là một đại chỉ đáng tin cậy
trong và ngoài nước.

SVTH: NGUYỄN THỊ MINH TRANG

Trang 18

GVHD: PHẠM THỊ NGỌC ANH

Khóa luận tốt nghiệp

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền

Ngành nghề kinh doanh:


Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; nông sản sơ chế; lương thực, thực

phẩm; cá và thủy sản; thịt và sản phẩm từ thịt; một số hàng thực phẩm khác.


Kinh doanh bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản.



San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng;

xây dựng nhà ở; xây dựng công trình phi nhà ở; xây dựng công trình công nghiệp;
xây dựng công trình giao thông : cầu, đường, cống …


Xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng công trình đường ống cấp thoát

nước; đổ và hoàn thiện bê tông; lắp đặt hệ thô...
 

!"!#!$%&!'%&#()*#+,-.*/01
23!4!5
67689:;<99=9>?
 676762@AB9CDEF;9=9>?

 !"#$" "%"&'#()
*+,--$!
"./0(12345%64!785%9:;#

<=>?)>*
&1*18@*A1*1BC&=DEFEE322222B
G6H@=I@JJK32K3FFJ L&+B1MD2KN7#LGON7P
Q*AR*ASTO+&=@
+U+5V&W;X@Y*@"Z"[&=&W
G+@JFK33K3FFM5B@ 
L&+B1JE\FKLG#N7#N7PQU&;ST6+
U+5)5V&W)]&5O+&=@:5V^*@;"_
5)UWB5`
[@3EK2JKJ22D5&_8S*AR
a--$!b L&+B1cFKLG#N7P
@3FK23KJ22DON7PQ*@WSIBT)d)
1eD2E222eD@JFK2EKJ22DO(/+f:G&6
@Bg*&BB&"V&W*@+U+=L&FT
:Bh5BiB6"j]1WB_i&&O
);@i&--$!BiB6H)kB=@hB:QB;I
"*@@6A
2(#%+G#H1!#I5"(J-K1#HL5
3c
Báo cáo tốt nghiệp chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp chương 2 - Người đăng: Kelly CN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp chương 2 9 10 754