Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp đề án kế toán thuế

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 8184 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trường……………………..
Khoa……………………..

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Kế toán thanh toán thuế
GTGT và thuế TNDN tại Công
ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Đồng Tâm

-1-

§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................3
PHẦN THỨ NHẤT:........................................................................6
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM............................6
I, Tình hình thực tế ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại
Đồng Tâm.........................................................................................6
1, Khái quát lịch sử phát triển..........................................................6
......................................................................................................19
PHẦN THỨ 2:...............................................................................19
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.................................19
I, Lý luận chung về hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế
thu ..................................................................................................19
Thu nhập doanh nghiệp..................................19
PHẦN THỨ 3...........................................54
NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH
TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM.....................................................54
I, Nhận xét về hoạt động của bộ máy kế toán của Công ty..........54
PHẦN THỨ 4................................................................................58
KẾT LUẬN.......................................58

-2-

§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tổ chức công tác kế
toán trong các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ để
nhà nước tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà
nước, kiểm soát quản lý và điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô theo cơ chế
thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài
sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát
toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị đó. Vì vậy, nó là một trong
những yếu tố quan trọng góp phần và...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Trường……………………..
Khoa……………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Kế toán thanh toán thuế
GTGT và thuế TNDN tại Công
ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại Đồng Tâm
- -
§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
1
Báo cáo tốt nghiệp đề án kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp đề án kế toán thuế - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp đề án kế toán thuế 9 10 474