Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi berieng
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Báo cáo tốt nghiệp

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập,
tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mổi doanh nghiệp phải năng động
sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của
mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh phải có lãi.
Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm,
hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để
doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ Ngân sách
Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lơi nhuận nên việc xác
định đúng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng, việc tổ chức hợp lý
công tác kết toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp
thời và chinh xác để đưa ra kết quả đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả
kinh tế cao là cơ sở giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững
chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt .Nhận thức được
tầm quan trọng của vấn đề trên quá trình thực tập tại công ty TNHH Ngô Phong, với
sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán trong công ty, cùng với sự
hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Ngọc Ngân. Em đã lựa chọn đề tài “Kế toán
mua bán hàng hóa và xá định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngô Phong”
làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường
tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được quá trình mua bán hàng hóa, xem xét việc
thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh
doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hoạch toán đó có khác so với
những gì đã học hay không? Qua đó có thể rút ra những ưu khuyết điểm của hệ
thống kế toán đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế
toán vế xác định kết quả kinh doanh để hoạt động của doanh nghiệp ngày càng có
hiệu quả hơn.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá tình hình mua bán và lợi nhuận của công ty trong năm
Đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng và nâng cao lợi nhuận cho công ty
4. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài chỉ giới hạn ở quá trình kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả
kinh doanh.
GVHD: Phạm Ngọc Ngân

Trang 1

SVTH: Đoàn Thị Diệu Bằng

Báo cáo tốt nghiệp

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định k...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập,
tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mổi doanh nghiệp phải năng động
sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của
mình, bảo toàn được vốn kinh doanh quan trọng hơn kinh doanh phải lãi.
Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm,
hàng hóa quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sở để
doanh nghiệp thu nhập đ đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ Ngân sách
Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp lơi nhuận nên việc xác
định đúng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng, việc tổ chức hợp
công tác kết toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp
thời và chinh xác để đưa ra kết quả đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả
kinh tế cao sở giúp doanh nghiệp thể tồn tại phát triển ngày càng vững
chắc trong nền kinh tế thtrường cạnh tranh sôi động quyết liệt .Nhận thức được
tầm quan trọng của vấn đề trên quá trình thực tập tại công ty TNHH Ngô Phong, với
sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán trong công ty, cùng với sự
hướng dẫn tận tình của giáo Phạm Ngọc Ngân. Em đã lựa chọn đề tài Kế toán
mua bán hàng hóa và xá định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngô Phong”
làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc nghiên cứu đềi này thể giúp chúng ta hiểu hơn về thị trường
tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được quá trình mua bán hàng hóa, xem xét việc
thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh
doanh nói riêng doanh nghiệp như thế nào, việc hoạch toán đó khác so với
những đã học hay không? Qua đó có thể rút ra những ưu khuyết điểm của hệ
thống kế toán đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế
toán vế xác định kết quả kinh doanh để hoạt động của doanh nghiệp ngày càng
hiệu quả hơn.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá tình hình mua bán và lợi nhuận của công ty trong năm
Đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng và nâng cao lợi nhuận cho công ty
4. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài chỉ giới hạn quá trình kế toán mua bán hàng hóa c định kết quả
kinh doanh.
GVHD: Phạm Ngọc Ngân Trang 1 SVTH: Đoàn Th Di u B ng
Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: berieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp : Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh 9 10 324