Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương

Được đăng lên bởi phong-do
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3526 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Báo cáo tốt nghiệp
Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương

1

Mục lục
......................................................................................................................... 1
Lời mở đầu..............................................................................................................3
Chương I...................................................................................................................5
các vấn đề về tiền lương........................................................................................5
và các khoản trích theo lương.................................................................................5
I. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh..........................5
III. Chế độ nhà nước qui định về tiền lương, chế độ trích lập và sử dụng kinh
phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ăn ca............................6
IV. Các hình thức tiền lương và phương pháp chia lương.....................................8
Sơ đồ kế toán tiền lương.......................................................................................29
Sơ đồ kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ.....................................................................30
Chương II................................................................................................................ 31
Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và dự toán
công nhân ở đơn vị.................................................................................................31
I.Đặc điểm của đơn vị..........................................................................................31
II. Thực tế công tác kế toán ở đơn vị....................................................................41
Phiếu thanh toán trợ cấp BHXH.........................................................................46
Phiếu nghỉ lương BHXH........................................................................................47
Phiếu thanh toán trợ cấp BHXH.........................................................................47
Chương III..............................................................................................................58
Nhận xét và đóng góp ý kiến về công tác kế toán ...............................................58
tiền lương và các khoản trích theo lương.............................................................58
I/ Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý và tổ chức lao động............
Báo cáo tốt nghiệp
Kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương
1
báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương - Người đăng: phong-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp kế toán tiền lương 9 10 240