Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp thành phẩm và tiêu thụ

Được đăng lên bởi nhuquyen32
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ trêng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét
c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷a
s¶n xuÊt vµ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnh
x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p
h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vµ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã
®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã
chÊt lîng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô sè
s¶n phÈm ®ã .
Thµnh phÈm lµ mét bé phËn quan träng thuéc tµi s¶n lu ®éng, lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt do vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm,tæ chøc tèt
c«ng t¸c tiªu thô ®ång thêi tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô mét c¸ch kÞp thêi,
còng nh nh÷ng c«ng ty kh¸c tæng c«ng ty rau qu¶ chiÕm mét tû träng lín phôc vô cho
nhu cÇu c¶u ngêi tiªu dïng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn , em nhËn thÊy tÇm quan cña
thµnh phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù c©n thiÕt ph¶i tæ chøc chÆt chÏ ,
tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt- tån kho thµnh phÈm.
Em ®· chän ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty rau
qu¶ viÖt nam” nh»m ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô ë c«ng ty
®Ó t×m nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña c«ng ty vµ rót ra kinh nhiÖm cho b¶n th©n.
KÕt cÊu ,néi dïng bao gåm:
PhÇnI: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II:Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c dÞnh kÕt qu¶ tiªu
thô thµnh phÈm ë tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë tæng c«ng ty.
V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mong
nhËn dîc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña
tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh t«t bµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong
tæ kÕ to¸n cña trêng Kinh TÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh

chÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn
thµnh tèt ®Ò tµi nµy.
Hµ néi ngµy 5 thµng 6 n¨m 2005.
Sinh...
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ trêng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét
c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷a
s¶n xuÊt tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch tn chÝnh
x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· ra, trªn c¬®ã m ra c¸c gi¶i ph¸p
gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n kÞp thêi h¬n, nhiÖm ®ã
®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã
chÊt lîng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng cßn nhiÖm chøc tiªu thô
s¶n phÈm ®ã .
Thµnh phÈm mét phËn quan träng thuéc tµi s¶n lu ®éng, kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt do vËy yªu cÇu ®Æt ra ph¶i qu¶n chÆt c thµnh phÈm,tæ chøc tèt
c«ng t¸c tiªu thô ®ång thêi chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô mét c¸ch kÞp thêi,
còng nh nh÷ng c«ng ty kh¸c tæng c«ng ty rau qu¶ chiÕm métträng lín phôc vô cho
nhu cÇu c¶u ngêi tiªu dïng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn , em nhËn thÊy tÇm quan cña
thµnh phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù c©n thiÕt ph¶i tæ chøc chÆt chÏ ,
tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt- tån kho thµnh phÈm.
Em ®· chän ®Ò tµichøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty rau
qu¶ viÖt nam” nh»m ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô ë c«ng ty
®Ó t×m nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña c«ng ty vµ rót ra kinh nhiÖm cho b¶n th©n.
KÕt cÊu ,néi dïng bao gåm:
PhÇnI: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II:Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c dÞnh kÕt qu¶ tiªu
thô thµnh phÈm ë tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë tæng c«ng ty.
V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mong
nhËn dîc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña
tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh t«t bµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong
tæ kÕ to¸n cña trêng Kinh TÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh
báo cáo tốt nghiệp thành phẩm và tiêu thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp thành phẩm và tiêu thụ - Người đăng: nhuquyen32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp thành phẩm và tiêu thụ 9 10 381