Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp về chi phí giá thành trong công ty sản xuất và thương mại

Được đăng lên bởi Nguyễn Mai
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Các khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất
a. Khái niệm chi phí sản xuất
Bất kỳ một doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều
phải có đủ ba yếu tố cơ bản đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức
lao động. Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp ba yếu tố đó để tạo ra các loại
sản phẩm lao vụ và dich vụ. Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất
kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng, đó là các chi phí về tư liệu lao động,
chi phí về đối tượng lao động và chi phí về lao động sống.
Trên góc độ của kế toán tài chính: Chi phí được nhìn nhận như những khoản phí
tổn phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một sản
phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định.
Trên góc độ của kế toán quản trị: Chi phí còn được nhận thức theo phương thức
nhận diện thông tin ra quyết định. Chi phí có thể là phí tổn thực tế gắn liền với
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra ra
quyết định, chi phí có thể là phí tổn để thực hiện dự án, phí tổn mất đi khi lựa
chọn phương án, bỏ qua cơ hội kinh doanh.

Tóm lại: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động
sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động
sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ.
b. Bản chất của chi phí
Bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh là sự chuyển dịch vốn của doanh
nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá
trình sản xuất kinh doanh.
Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ
và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được đo lường bằng thước
đo tiền tệ và được xác định trong một khoảng thời gian xác đinh.
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp có thể được phấn loại theo nhiều tiêu thức
khác nhau, nó phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp cũng như
mục đích, công dụng kinh tế của từng loại chi phí sản xuất.
a. Phân loại chi phí theo hoạt động và công dụng kinh tế
Căn cứ của công dụng kinh tế của chi phí thì chi phí sản xuất kinh doanh được
chia thành:
 Chi phí sản xuất kinh doanh: gồm chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
+Chi phí...
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Các khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất
a. Khái niệm chi phí sản xuất
Bất kỳ một doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều
phải có đủ ba yếu tố bản đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động sức
lao động. Quá trình sản xuất quá trình kết hợp ba yếu tố đó để tạo ra các loại
sản phẩm lao vụ dich vụ. Sự tiêu haoc yếu t này trong quá trình sản xuất
kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng, đó là các chi phí về tư liệu lao động,
chi phí về đối tượng lao động và chi phí về lao động sống.
Trên góc độ của kế toán tài chính: Chi phí được nhìn nhận như những khoản phí
tổn phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một sản
phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định.
Trên góc độ của kế toán quản trị: Chi phí còn được nhận thức theo phương thức
nhận diện thông tin ra quyết đnh. Chi phí thể là phí tổn thực tế gắn liền với
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày khi t chức thực hiện, kiểm tra ra
quyết định, chi phí thể phí tổn để thực hiện dự án, phí tổn mất đi khi lựa
chọn phương án, bỏ qua cơ hội kinh doanh.
Báo cáo tốt nghiệp về chi phí giá thành trong công ty sản xuất và thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp về chi phí giá thành trong công ty sản xuất và thương mại - Người đăng: Nguyễn Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp về chi phí giá thành trong công ty sản xuất và thương mại 9 10 983