Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi Hoalan Lovely
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Lao ®éng - Th-¬ng binh
vµ x· héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Sè: 12 /2011/TT-BL§TBXH

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

Th«ng tH-íng dÉn thùc hiÖn møc l-¬ng tèi thiÓu chung ®èi víi
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ n-íc lµm chñ së h÷u

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/2011/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh møc l-¬ng tèi thiÓu chung;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 186/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao
®éng - Th-¬ng binh vµ X· héi;
Bé Lao ®éng - Th-¬ng binh vµ X· héi h-íng dÉn thùc hiÖn møc l-¬ng tèi
thiÓu chung ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ n-íc lµm
chñ së h÷u nh- sau:
§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t-îng ¸p dông
Ng-êi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng; thµnh viªn Héi ®ång thµnh
viªn (hoÆc Chñ tÞch c«ng ty), KiÓm so¸t viªn, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng
gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-ëng (kh«ng bao gåm Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m
®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-ëng lµm viÖc theo hîp ®ång)
trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu, bao gồm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng
công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quyết định chuyển đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi và
phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
quy định tại kho¶n 1, 2 vµ kho¶n 3 nêu trên sau đây gọi tắt là công ty.
§iÒu 2. ¸p dông møc l-¬ng tèi thiÓu chung ®Ó tÝnh c¸c møc l-¬ng
C«ng ty ¸p dông møc l-¬ng tèi thiÓu chung 830.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh c¸c
møc l-¬ng, møc phô cÊp l-¬ng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 nh- sau:
1. C¨n cø møc l-¬ng tèi thiÓu chung vµ hÖ sè l-¬ng trong c¸c thang l-¬ng,
b¶ng l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP, NghÞ

2
®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, c«ng ty tÝnh
l¹i møc l-¬ng, phô cÊp l-¬ng lµm c¬ së ®ãng, h-ëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· hé...
Bé Lao ®éng - Th-¬ng binh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vµ x· héi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 12 /2011/TT-BL§TBXH Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011
Th«ng t-
H-íng dÉn thùc hiÖn møc l-¬ng tèi thiÓu chung ®èi víi
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ n-íc lµm chñ së h÷u
C¨n NghÞ ®Þnh 22/2011/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh møc l-¬ng tèi thiÓu chung;
C¨n NghÞ ®Þnh 186/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ cÊu tæ chøc cña Lao
®éng - Th-¬ng binh vµ X· héi;
Lao ®éng - Th-¬ng binh héi h-íng dÉn thùc hiÖn møc l-¬ng tèi
thiÓu chung ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ n-íc lµm
chñ së h÷u nh- sau:
§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t-îng ¸p dông
Ng-êi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng; thµnh viªn Héi ®ång thµnh
viªn (hoÆc Chñ tÞch c«ng ty), KiÓm so¸t viªn, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng
gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, to¸n tr-ëng (kh«ng bao m Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m
®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, to¸n tr-ëng lµm viÖc theo hîp ®ång)
trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu, bao gồm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng
công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ,
Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quyết định chuyển đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi
phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
quy định tại kho¶n 1, 2 vµ kho¶n 3 nêu trên sau đây gọi tắt là công ty.
§iÒu 2. ¸p dông møc l-¬ng tèi thiÓu chung ®Ó tÝnh c¸c møc l-¬ng
C«ng ty ¸p dông møc l-¬ng tèi thiÓu chung 830.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh c¸c
møc l-¬ng, møc phô cÊp l-¬ng kÓ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 nh- sau:
1. C¨n møc l-¬ng tèi thiÓu chung vµ l-¬ng trong c¸c thang l-¬ng,
b¶ng l-¬ng phô cÊp l-¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP, NghÞ
Bảo hiểm xã hội - Trang 2
Bảo hiểm xã hội - Người đăng: Hoalan Lovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội 9 10 113