Ktl-icon-tai-lieu

Bìa tập kế toán

Được đăng lên bởi ltmyhao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
( ĐVT: 1.000 đồng )
1. Nhận thông báo dự toán chi hoạt động do cơ quan tài chính duyệt
a) Nợ TK 111
100.000

Có TK 461
100.000
b) Có 008
100.000
2. Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiên mặt
a) Nợ TK 111
50.000
Có TK 461
b) Có TK 008

50.000
50.000

3.
a) Nợ TK 112

Có TK 461
b) Có TK 008

20.000
20.000
20.000

4. Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ

Nợ TK 111
Có TK 112

20.000
20.000

5. Xuất quỹ chi cho hội thảo chuyên đề

Nợ TK 661
Có TK 111

17.000
17.000

6. Xuất quỹ nộp vào kho bạc số tiền chi không hết để giảm cấp phát

lệnh
Nợ TK 112:

3.000

Có TK 111:

3.000

7. Chi hoạt động thanh toán bằng tiền mặt

Nợ TK 661:
Có TK 111:

10.000
10.000

Bài 2:
(ĐVT: 1000 đồng)
1. Rút tiền gửi kho bạc nhập quỹ:

2.
a)
b)
3.

4.

5.

Nợ TK 1111:
20000
Có TK 1121:
20000
Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiền mặt:
Nợ TK 1111:
50000
Có TK 461 :
50000
Có TK 008:
50000
Xuất quỹ tiền mặt trả lương viên chức:
Nợ TK 334:
25000
Có TK 1111:
25000
Thu lệ phí bằng tiền mặt
Nợ TK 1111:
30000
Có TK 511:
30.000
Xuất quỹ chi mua vật liệu nhập kho:
Nợ TK 152:
5.000
Có TK 111:
5.000

6. Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt:

Nợ TK 334:
20.000
Có TK 1111:
20.000
7. Thu lãi tín phiếu bằng tiền mặt
Nợ TK 1111:
5.000
Có TK 531:
5.000
8. Thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt
Nợ TK 1111:
3.000
Có TK 312:
3.000
9. Rút tiền gửi kho bạc mua 1 TSCĐHH
a) Nợ TK 211:
20.000
Có TK 1121:
20.000
b)Nợ TK 661:
20.000
Có TK 466:
20.000
10. Thu nợ khách hàng bằng chuyển khoản
Nợ TK 1121:
15.000
Có TK 3111:
15.000
11. Chuyển tiền gửi kho bạc trả nợ người bán
Nợ TK 3311:
6.000
Có TK 1121:
6.000

Bài 3:
( đvt: 1.000 đồng )
1. Cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động bằng tiền gửi kho bạc
a) Nợ TK 112:
50.000

Có TK 461:
50.000
b) Có TK 008:
50.000
2. Cấp kinh phí cho cấp dưới bang tiền gửi kho bạc
Nợ TK 341:
40.000
Có TK 112:
40.000
3. Rút tiền gửi kho bạc chuyển tiền mua TSCĐ
a) Nợ TK 211:
30.000
Có TK 1121:
30.000
b)Nợ TK 661:
30.000
Có TK 466:
30.000
4. Thu lệ phí qua kho bạc
Nợ TK 112:
20.000
Có TK 511:
20.000
5. Rút tiền từ kho bạc về nhập quỹ
Nợ TK 111:
15.000
Có TK 112
15.000
6. Thu sự nghiệp gửi tiền vào kho bạc
Nợ TK
Có TK
7. Nhận kinh phí dự án bằng tiền gửi kho bạc
a) Nợ TK 112:
35.000
Có TK 462:
35.000
b) Có TK 009:
35.000
8. Rút tiền gửi kho bạc mua TSCĐ
Nợ TK 211:
20.000
Có TK 112:
20.000
9. Thu hồi nợ cấp dưới bằng tiền gửi
Nợ TK 112:
15.000
Có TK 341:
15.000
10. Rút tiền gưi kho bạc dể trả nợ

Nợ TK 331:
20.000
Có TK 112:
20.000
11. Khách hàng trả nợ bằng tiên gửi kho bạc
Nợ T...
Bài 1:
( ĐVT: 1.000 đồng )
1. Nhận thông báo dự toán chi hoạt động do cơ quan tài chính duyệt
a) Nợ TK 111 100.000
Có TK 461 100.000
b) Có 008 100.000
2. Rút dự toán chi hoạt động về nhập quỹ tiên mặt
a) Nợ TK 111 50.000
Có TK 461 50.000
b) Có TK 008 50.000
3.
a) Nợ TK 112 20.000
Có TK 461 20.000
b) Có TK 008 20.000
4. Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ
Nợ TK 111 20.000
Có TK 112 20.000
5. Xuất quỹ chi cho hội thảo chuyên đề
Nợ TK 661 17.000
Có TK 111 17.000
6. Xuất quỹ nộp vào kho bạc số tiền chi không hết để giảm cấp phát
lệnh
Nợ TK 112: 3.000
Bìa tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa tập kế toán - Người đăng: ltmyhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bìa tập kế toán 9 10 441