Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản đối chiếu công nợ

Được đăng lên bởi Nguyen Bang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: ......./HĐKT ngày 20 tháng 7 năm 2015 giữa Chi
nhánh 297 -Tổng công ty 789 và Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu
Phương Linh về việc mua gỗ dán để thi công tại gói thầu số 19: “Thi công xây dựng 07
nhà liền kề” thuộc dự án:“Đầu tư xây dựng khu nhà ở gia đình Quân đội K35 – TM”
Căn cứ khối lượng , chủng loại vật tư đã mua và đơn giá thỏa thuận giữa hai bên.
Hôm nay ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và
xuất nhập khẩu Phương Linh, chúng tôi gồm:
I. BÊN MUA (BÊN A) : CHI NHÁNH 297 - TỔNG CÔNG TY 789.
Đại diện
: Ông Phan Đăng Nguyên.
Chức vụ
: Chỉ huy trưởng CT.
Địa chỉ trụ sở chính : Số 147, Hoàng Quốc Việt - P.Nghĩa Đô - Q.Cầu Giấy - Thành phố
Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch : Số 33B, Phạm Ngũ Lão - P.Phan Chu Trinh - Q.Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại
: 04.39335924
Fax: 04.39335923
Mã số thuế
: 0100107613
Tài khoản
: 1100 1010 0360 01
Tại
:Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Sở giao dịch
II. BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU PHƯƠNG LINH.
Đại diện
Chức vụ
Địa chỉ
Mã số thuế
Tài khoản
Tại ngân hàng

: Ông Nguyễn Hữu Dược
: Giám đốc.
: Xóm 1, thôn Công Đình - X. Đình Xuyên - H.Gia Lâm - TP. Hà Nội.
: 0105758785
: 1511 0000 2442 15
: BIDV - Chi nhánh Thành Đô Hà Nội

Hai bên tiến hành đối chiếu công nợ về việc mua bán gỗ dán đến ngày 07/9/ 2015 là:
TT
Tên vật tư
Đơn vị
Khối lượng Đơn giá
Thành tiền
Gỗ dán
100.00
1 (1220mmx2440mmx7mm)
tấm
125
0
12.500.000
Gỗ dán
2 (1220mmx2440mmx5mm)
Tấm
20
70.000
1.400.000
Cộng thành tiền
13.900.000
Thuế GTGT 10%
1.390.000
Tổng giá thanh toán
15.290.000

Tổng số tiền bên A phải trả cho bên B là
: 15.290.000 đồng
Tổng số tiền bên A đã trả cho bên B đến là
: 9.240.000 đồng
Tổng số tiền bên A còn phải trả cho bên B là
: 6.050.000 đồng
Như vậy, tính đến ngày 07/9/2015 Chi nhánh 297 - Tổng công ty 789 nợ Công ty TNHH
dịch vụ thương mại và xuất khẩu nhập Phương Linh là 6.050.000 đồng
Bằng chữ: Sáu triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng.
Tổng giá trị hóa đơn bên B phải xuất trả cho bên A là
: 15.290.000 đồng
Tổng giá trị hóa đơn bên B đã xuất trả cho bên A là
: 15.290.000 đồng
là
Tổng giá trị hóa đơn bên B còn phải xuất trả cho bên A là :
0 đồng

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: ......./HĐKT ngày 20 tháng 7 năm 2015 giữa Chi
nhánh 297 -Tổng công ty 789 Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu
Phương Linh về việc mua g dán để thi công tại gói thầu số 19: Thi công xây dựng 07
nhà liền kề” thuộc dự án:“Đầu tư xây dựng khu nhà ở gia đình Quân đội K35 – TM”
Căn cứ khối lượng , chủng loại vật tư đã mua và đơn giá thỏa thuận giữa hai bên.
Hôm nay ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Công ty TNHH dịch v thương mại
xuất nhập khẩu Phương Linh, chúng tôi gồm:
I. BÊN MUA (N A) : CHI NHÁNH 297 - TỔNG NG TY 789.
Đại diện : Ông Phan Đăng Nguyên.
Chức vụ : Chhuy trưởng CT.
Địa chỉ trụ sở chính : Số 147, Hoàng Quốc Việt - P.Nghĩa Đô - Q.Cầu Giấy - Thành phố
Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch : Số 33B, Phạm Ngũ Lão - P.Phan Chu Trinh - Q.Hoàn Kiếm -
Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại : 04.39335924 Fax: 04.39335923
Mã số thuế : 0100107613
Tài khon : 1100 1010 0360 01
Ti :Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vit Nam - S giao dch
II. BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH DCH VỤ THƯƠNG MI VÀ XUT NHP
KHU PHƯƠNG LINH.
Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Dược
Chức vụ : Giám đốc.
Địa chỉ : Xóm 1, tn ng Đình - X. Đình Xuyên - H.Gia m - TP. Hà Ni.
Mã số thuế : 0105758785
Tài khoản : 1511 0000 2442 15
Tại ngân hàng : BIDV - Chi nhánh Thành Đô Hà Nội
Hai bên tiến hành đối chiếu công nợ về việc mua bán gỗ dán đến ngày 07/9/ 2015 là:
TT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền
1
Gỗ dán
(1220mmx2440mmx7mm) tấm 125
100.00
0 12.500.000
2
Gỗ dán
(1220mmx2440mmx5mm) Tấm 20
70.000 1.400.000
Cộng thành tiền
13.900.000
Thuế GTGT 10%
1.390.000
Tổng giá thanh toán 15.290.000
Biên bản đối chiếu công nợ - Trang 2
Biên bản đối chiếu công nợ - Người đăng: Nguyen Bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản đối chiếu công nợ 9 10 148